Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50‑årsfond för vetenskap, teknik och miljö

Utdelning 2012

Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö, som på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och Sveriges Industriförbund (nuvarande Svenskt Näringsliv) tillkom i samband med H.M. Konungens 50-årsdag, har vid sitt sammanträde beslutat utdela stipendier och anslag enligt följande:

1.
Tekn dr Magnus T Borgström, Fasta tillståndets fysik, Lunds universitet
"Metoder att med billigare och mer effektiva nya material i form av nanotrådar omvandla solljus till elektricitet"
Beslut:  100 000 kronor

2.
Fil dr Lars Gamfeldt, Institutionen för marin ekologi, Göteborgs universitet
"Ökad kunskap om betydelsen av biologisk mångfald"
Beslut: 100 000 kronor
 
3.
Fil dr Cristian Gudasz, Avdelningen för limnologi, Institutionen för ekologi och genetik, Uppsala universitet
"Organiskt kol från land i skogssjöars sediment — kolfälla såväl som växthusgaskälla"
Beslut: 100 000 kronor
 
4.
Fil dr Jenny Hagenblad, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Linköpings universitet
"Okända genetiska resurser i lantsorter av svenska kulturväxter"
Beslut:  85 000 kronor

5.
Fil dr Edith Hammer, Biologiska institutionen, Lunds universitet
"Mykorrhiza för hållbar fosforförsörjning av jordbruksväxter"
Beslut:  100 000 kronor
 
6.
Fil dr Karna Hansson, Institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala
"Skogsträdens omsättning av finrötter och dess betydelse för markens kolförråd och bördighet"
Beslut:  100 000 kronor
 
7.
Tekn dr Gunilla Herting, Avdelningen för yt- och korrosionsvetenskap, KTH
"Elektrokemiskt brus för studier av metallfrigörelse från rostfritt stål"
Beslut:  85 000 kronor
 
8.
Fil dr Johan Hollander, Biologiska institutionen, Lunds universitet
"100 år gamla mikroalger ger oss svar om klimatförändringar"
Beslut:  85 000 kronor

9.
Fil dr Magnus Huss, Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet, Öregrund   
"Ekologiska effekter av samtida evolution i akvatiska system"
Beslut:  100 000 kronor
 
10.
Tekn dr Håkan Jönsson, Skolan för bioteknik, avdelningen för nanobioteknik, KTH
"Metod för maximal utvinning av biobränslen från alger"
Beslut:  100 000 kronor
 
11.
Med dr Hanna Karlsson, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet
"Nya modellsystem för att mäta skadliga effekter av nanopartiklar"
Beslut:  85 000 kronor
 
12.
Fil dr Maartje Klapwijk, Institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala
"Hur påverkas utbrott av skadeinsekter i skog av ändrat klimat och naturliga fiender?"
Beslut:  85 000 kronor
 
13.
Fil dr Martin Sjödin, Institutionen för teknikvetenskaper, nanoteknologi och funktionella material, Uppsala universitet
"Nanostrukturerade batterier med kolbaserade elektroder från förnybara och koldioxidneutrala material
Beslut:  100 000 kronor

14.
Tekn dr Lidong Teng, Institutionen för materialvetenskap, KTH
"Strategi för "hushållning" av metaller i stålindustri"
Beslut:  85 000 kronor
 
15.
Tekn dr Ida Westerberg, Luft, vatten- och landskapslära, Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet
"Klimatförändring och vattentillgång: Metoder för att beräkna osäkerheter"
Beslut: 100 000 kronor