Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50‑årsfond för vetenskap, teknik och miljö

Utdelning 2011

Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö, som på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och Sveriges Industriförbund (nuvarande Svenskt Näringsliv) tillkom i samband med H.M. Konungens 50-årsdag, har vid sitt sammanträde beslutat utdela stipendier och anslag enligt följande:

1. Tekn dr Lale Andreas, Institutionen för Samhällsbyggnad och naturresurser, Luleå tekniska universitet
"Nyttiggörande av askor i hållbara konstruktioner"
Beslut:  85 000 kronor

2. Fil dr Karl-Olof Bergman, Institutionen för Fysik, Kemi och Biologi, Linköpings universitet       
"Naturvårdsbiologi i eklandskapet"
Beslut:  85 000 kronor

3. Tekn dr Fredrik Engström, Institutionen för Tillämpad kemi och Geovetenskap, Luleå  tekniska universitet       
"Miljövänlig användning av slagger från stålindustrin"       
Beslut:  85 000 kronor

4. Fil dr Jonas Gurell, Swerea KIMAB, Drottning Kristinas väg 48, Stockholm
"Utvecklandet av ett laserbaserat sorteringssystem för effektiv metallåtervinning"
Beslut:  85 000 kronor

5. Fil dr Olof Hellgren, Biologiska institutionen, Lunds universitet, Ekologihuset
"Genuttryck i blodet hos fåglar infekterade med malaria"        
Beslut: 100 000 kronor

6.  Agr dr Magdalena Höök Presto, Institutionen för Husdjurens Utfodring och Vård, SLU, Uppsala       
"Nya lösningar för den ekologiska grisproduktionen"       
Beslut:  85 000 kronor

7. Fil dr Torbjörn Josefsson, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå Universitet       
"Från naturskog till kulturskog — konsekvenser för skogsnaturvård och biologisk mångfald"       
Beslut:  85 000 kronor

8. Fil dr Maria Jönsson. Institutionen för organismbiologi, Uppsala universitet        
"Fiskgälen som känsligt målorgan för miljögifter"       
Beslut:  85 000 kronor    

9. Fil dr Karin Norén, Zoologiska institutionen, Stockholms universitet        
"Effekt av invandring i en inavlad fjällrävspopulation"
Beslut:  85 000 kronor

10. Fil dr Anna Norman Haldén, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU, Uppsala       
"Djurproduktionens inverkan på Östersjöns föroreningsbelastning"      
Beslut:  85 000 kronor
 
11. Fil dr Johannes Rousk, Mikrobiologisk Ekologi, Lunds universitet       
"Svamp eller bakterier som nedbrytare: Betydelse för kolets kretslopp och bindning av kol i marken"       
Beslut:  110 000 kronor

12. Fil dr Maj Rundlöf, Biologiska institutionen, Lunds universitet
"Pollinering i en föränderlig miljö"
Beslut:  85 000 kronor    

13. Fil dr Tanja Slotte, Institutionen för ekologi och genetik, Uppsala universitet        
"Effekter av klimatförändringar på en fjällväxt i Skandinavien"        
Beslut:  85 000 kronor    

14.  Fil dr Johan Stål, IVL Svenska Miljöinstitutet, Göteborg
"Havens biologiska mångfald, fiske och ekosystemtjänster"
Beslut:  85 000 kronor

15. Fil dr Robin Svensson, Institutionen för Marin ekologi, Tjärnö, Göteborgs universitet, Strömstad        
"Ekologiska störningars betydelse för skötsel av naturreservat och nationalparker"        
Beslut:  100 000 kronor