Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö

Utdelning 2009

Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö, som på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och Sveriges Industriförbund (nuvarande Svenskt Näringsliv) tillkom i samband med H.M. Konungens 50-årsdag, har vid sitt sammanträde beslutat utdela stipendier och anslag enligt följande:
1. 
Fil dr Ulrika Alm Bergvall, Zoologiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm
"Dovhindens beteende och habitatsutnyttjande"  
Beslut: 75 000 kronor
 
2.
Fil dr Anders Andersson, Institutionen för Ekologi & Evolution, Uppsala Universitet, 751 23 Uppsala
"Vilken betydelse har algblomningar för bakteriefloran i Östersjön?"  
Beslut: 75 000 kronor
 
3. 
Fil dr Per Bengtson, Ekologiska Institutionen, Avdelningen för mikrobiologisk ekologi, Lunds Universitet, 223 62 Lund 
"Arkéer; en förbisedd organismgrupp för kol och kväveomsättning i skogsmark"
Beslut: 75 000 kronor
   
4. 
Fil dr Henrik Ernstson, Systemekologiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm 
"Stadsnatur — det civila samhällets roll för förvaltningen av urbana ekosystem"
Beslut: 75 000 kronor
 
5.  
Fil dr Lene Friis Möller, Institutionen för Marin Ekologi, Kristineberg, Göteborgs Universitet, 450 34 Fiskebäckskil
"Påverkan på det planktoniska ekosystemet i Skagerack av den amerikanska kammaneten Mnemiopsis leidyi"
Beslut: 75 000 kronor
 
6. 
Tekn dr Carl Hägglund, Institutionen för Teknisk Fysik, Chalmers Tekniska Högskola, Fysikgränd 3, 412 96 Göteborg 
"Metod att höja solcellers effektivitet och minska kostnaderna med hjälp av Nanopartikelplasmoner"
Beslut: 75 000 kronor
 
7.  
Fil dr Emma Kritzberg, Ekologiska institutionen, Lunds Universitet. 223 62 Lund
"Betydelsen av läckage av organiskt material från avrinningsområdet till Östersjön"
Beslut: 75 000 kronor  
 
8.  
Fil dr Silke Langenheder, Institutionen för ekologi och evolution/limnologi, Uppsala Universitet, Box 573, 751 23 Uppsala 
"Reglerande faktorer av bakteriediversitet i akvatiska miljöer"  
Beslut: 75 000 kronor
 
9. 
Fil dr Mattias Larsson, Växtskyddsbiologi, Kemisk Ekologi, SLU i Alnarp, Box 102, 230 53 Alnarp och fil dr Glenn Svensson, Ekologiska institutionen, Lunds universitet, 223 62 Lund
"Feromoner i naturvårdens tjänst: doftbaserade metoder för att inventera sällsynta  vedlevande skalbaggar"
Beslut: 150 000 kronor
 
10. 
Fil dr Lisette Lenoir, Institutionen för ekologi, SLU, Box 7044, 750 07 Uppsala
"Skogsskötselåtgärders betydelse för markfauna och nedbrytning av organiskt material"
Beslut: 75 000 kronor  
 
11. 
Fil dr Johan Lindell, Institutionen för evolutionsbiologi, Evolutionsbiologiskt centrum,  Uppsala universitet, Norbyvägen 18 D, 752 36 Uppsala
"Hur uppstår biologisk mångfald? Flugsnappare som genetisk modell för artbildning"
Beslut: 75 000 kronor
 
12.
Fil dr Heidi Paltto, Ekologiska institutionen, SLU, Box 7044, 750 07 Uppsala 
"Bevarande av biologisk mångfald i gamla ekbestånd med fokus på fragmentering och beståndsstruktur"
Beslut: 75 000 kronor
 
13.  
Fil dr Karin Perhans, Institutionen för Ekologi, SLU, 750 07 Uppsala
"Kostnadseffektiv naturvård" 
Beslut: 100 000 kronor
 
14. 
Fil dr Göran Spong, Vilt, Fisk och Miljö, SLU, 901 87 Umeå 
"Genetisk analys och övervakning av rovdjurspopulationer"  
Beslut: 75 000 kronor
 
15. 
VD Petra Wadström, Solvatten AB, Västerholmsvägen 22, 184 60 Åkersberga
"SOLVATTEN — solvärmerening och sterilisering av dricksvatten i bärbar behållare"
Beslut: 100 000 kronor