Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö

Utdelning 2008

Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö, som på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och Sveriges Industriförbund (nuvarande Svenskt Näringsliv) tillkom i samband med H.M. Konungens 50-årsdag, har vid sitt sammanträde beslutat utdela stipendier och anslag enligt följande:
1. 
Fil dr David Bastviken, Institutionen för Geologi och Geokemi, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm
"Metanemission från sjöar — ett underskattat bidrag av växthusgaser till atmosfären"  
Beslut: 75 000 kronor
 
2. 
BioCompo Tech AB, c/o Ideon Innovation, Ole Römers väg 12, 223 70 Lund
"Biofibreglass — ett nytt och miljövänligt materialkoncept för biokompositer"
Beslut: 75 000 kronor
 
3.
Fil dr Anna Broström, Geologiska institutionen, Centrum för GeoBiosfärsvetenskap, Lunds universitet, 223 62 Lund 
"Hävdvariation och biodiversitets dynamik i kulturlandskap"
Beslut: 75 000 kronor

4. 
Fil dr Per Byström, Institutionen för Ekologi, Miljö och Geovetenskap, Umeå universitet, 901 87 Umeå
"Effekter av klimatförändringar på interaktioner i fiskpopulationer"  
Beslut: 75 000 kronor  
 
5. Fil dr Yariv Cohen, Institutionen för markvetenskap, Sveriges Lantbruksuniversitet, 750 07 Uppsala
"Återvinning av fosfor från kommunalt avfall, askor och gruvavfall" 
Beslut: 75 000 kronor
 
6.
Tekn dr Christian Hulteberg, Institutionen för Kemiteknik, Lunds Tekniska Högskola 221 00 Lund
"Bioglycerol som fordonsbränsle"
Beslut: 75 000 kronor
 
7. 
Fil dr Caroline Isaksson, Zoologiska institutionen, Göteborgs universitet, Box 463, 405 30 Göteborg
"Hälsa och åldrande hos fåglar" 
Beslut:  75 000 kronor
 
8. 
Fil dr Anna Jakobsson, Växtekologi, Uppsala universitet, 752 36 Uppsala 
"Effekter av fragmentering och invasionsarter på pollinationssevice i vägrenar"
Beslut: 75 000 kronor

9. 
Fil dr Jenny Lindh, Institutionen för genetik, mikrobiologi och toxikologi, Kungl. Tekniska Högskolan, 100 44 Stockholm (nuv adress: Liverpool School of Tropical Medicine, Pembroke Place, Liverpool, L3 SQA, England)  
"Biologiska metoder för att minska spridning av malaria"  
Beslut: 75 000 kronor

10. 
Fil dr Ulla Mörtberg, Institutionen för mark- och vattenteknik, Kungl Tekniska Högskolan, 100 44 Stockholm 
"Biologisk mångfald i stads-, skogs- och odlingslandskap"  
Beslut: 75 000 kronor
 
11. 
Fil dr Erik Selander, Institutionen för Marin Ekologi, Göteborgs universitet, 405 30 Göteborg 
"Nyupptäckt mekanism bakom uppkomsten av giftiga algblomningar" 
Beslut: 75 000 kronor

12. 
Agronom Maria Strandberg, Svenska Golfförbundet, Box 84, 182 11 Danderyd
"Golfsporten har fått en miljöprofil"
Beslut: 75 000 kronor

13. 
Fil dr Josefin Titelman, Institutionen för Marin Ekologi, Göteborgs universitet, Kristinebergs marina forskningsstation, 450 34 Fiskebäckskil
"Den amerikanska kammaneten — ett hot mot svenskt fiske?"
Beslut: 75 000 kronor

14. 
Fil dr Martin Tunér, Avdelningen för Förbränningsfysik, Lunds Tekniska Högskola, 221 00 Lund
"Chip för emissionsminimerande realtidsberäkningar och styrning av motorer"
Beslut: 100 000 kronor
 
15. 
Fil dr Namphung Vongvanich, Emmylundsvägen 5/423, 171 72 Solna  
"Fjärilars doftspråk — framtida biologiskt växtskydd"
Beslut: 100 000 kronor

16. 
Fil dr Jonas Waldenström, Naturvetenskapliga institutionen, Kalmar Högskola, 391 82 Kalmar
"Djurburna sjukdomar i naturen — samspel mellan det vilda och det tama"
Beslut: 75 000 kronor
 
17. 
Tekn dr Fredrik Wernstedt, Noda Intelligent Systems AB, Drottninggatan 5, 374 35 Karlshamn 
"Minskad användning av fossila bränslen inom fjärrvärmeproduktion"
Beslut:  75 000 kronor