Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö

Utdelning 2007

Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö, som på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och Sveriges Industriförbund (nuvarande Svenskt Näringsliv) tillkom i samband med H.M. Konungens 50-årsdag, har vid sitt sammanträde beslutat utdela stipendier och anslag enligt följande:
1.
Entreprenören Lars Askling, Gothia Redskap och Ekoväx AB, Borensberg
"Ny jordbruksmaskin som underlättar ogräsbekämpning vid ekologiskt jordbruk – System Camelon"
Beslut: 75 000 kronor
 
2.
Fil dr Salim Belyazid, IVL Svenska Miljöinstitutet, Göteborg
"Utveckling och applicering av modell för biodiversitet"
Beslut: 75 000 kronor
 
3.
Fil dr Christian Bigler, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet
"Studier av sjösediment – en genväg till kunskap om effekter av klimatförändringar"
Beslut: 75 000 kronor
 
4.
Tekn dr Armando Córdova, Inst för Organisk kemi, Stockholms universitet
"Miljövänliga vattenavstötande kompostpåsar av papper"
Beslut: 75 000 kronor
 
5.
Fil dr Anna Dahlström, Avd för agrarhistoria, Inst. för ekonomi, SLU Uppsala,
"Ekologisk kunskap för variabel skötsel av ängar och hagmarker med höga värden för biodiversitet – en jämförelse mellan unik historisk kunskap om svenska marker och aktuell skötsel i rumänska marker"
Beslut: 75 000 kronor
 
6.
Fil dr Johan Höjesjö, Zoologiska institutionen, Göteborgs universitet
"Miljövariation, konkurrensbeteende och mångfald hos laxfisk"
Beslut: 100 000 kronor
 
7.
Tekn dr Lena Johansson Westholm, Institutionen för samhällsteknik, Mälardalens Högskola
"Utveckling av filterteknik för rening av urbana vatten"
Beslut: 75 000 kronor
 
8.
Fil dr Radovan Krejci, Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet,
"Inverkan av partikelemissioner från tropisk växtlighet på Amazonas klimat"
Beslut: 100 000 kronor
 
9.
Agronomie doktor Matti Leino, Institutionen för växtbiologi, SLU Uppsala
"Molekylärbiologiska studier av genetisk variation i historiskt växtmaterial"
Beslut: 75 000 kronor
 
10.
Tekn dr Mattias Lindahl, Inst för ekonomisk och industriell utveckling, Industriell Miljöteknik, Linköpings universitet
"Integrerade produkt- och tjänsteerbjudanden – metodik för miljövänligare konsumtion och industriell utveckling"
Beslut: 75 000 kronor
 
11.
Fil dr Jakob Lundberg, Systemekologiska inst, Stockholms universitet
"Natur i stad – möjligheter att upprätthålla ekosystemtjänster i en mänskligt dominerad och förändrad värld"
Beslut: 75 000 kronor
 
12.
Farm. dr Albert Mihranyan, Avdelningen för teknikvetenskaper och Avdelningen för farmaci, Uppsala universitet
"Förädling av Cladophora-alger för användning i livsmedel, färg och läkemedel"
Beslut: 100 000 kronor
 
13.
Fil dr Jarone Pinhassi, Marin Mikrobiologi, Högskolan i Kalmar
"Solfångande pigment i marina bakterier; en ny energiresurs för både fä och folk?"
Beslut: 100 000 kronor
 
14.
Fil dr Nils Ryrholm, Inst för matematik, natur- och datavetenskap, Högskolan i Gävle
"Sveriges fjärilsfauna i ett föränderligt klimat"
Beslut: 75 000 kronor
 
15.
Fil dr Lina Strömstedt, Inst för husdjursgenetik, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala
"Svenska lantrashöns – en outnyttjad genetisk resurs"
Beslut: 75 000 kronor
 
16.
Fil dr Carl-Gustaf Thulin, Inst för Ekologi och Evolution, Uppsala universitet
"Genetiska konsekvenser av viltvård"
Beslut: 75 000 kronor
 
17.
Fil mag Sofia Öberg,  Miljöbron, Göteborg
"Miljöbron – en länk mellan den akademiska världen och näringslivets småföretag"
Beslut: 75 000 kronor