Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö

Utdelning 2006

Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö, som på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och Sveriges Industriförbund (nuvarande Svenskt Näringsliv) tillkom i samband med H.M. Konungens 50-årsdag, har beslutat utdela stipendier och anslag enligt följande:
1. 
Verkst dir Kristina Alsér, Mercatus Engineering AB, Vimmerby
"Privat företagare som är ambassadör för svensk miljöteknik"
Beslut:  75 000 kronor
 
2. 
Fil dr Torbjörn Brorson, WSP Environment, Helsingborg
"Praktisk och ekonomisk nytta av miljöledningssystem"
Beslut:  75 000 kronor

3. 
Verkst dir Torbjörn Carlsson, SSAB Merox, Oxelösund
"Avfall är inte avfall - avfall är en utomordentlig råvara"
Beslut: 75 000 kronor
 
4. 
Fil dr Mia Dahlström, Inst för Marin Ekologi, Göteborg
"Utveckling av nya miljövänliga båtbottenfärger"
Beslut:  75 000 kronor
 
5. 
Fil dr Love Dalén, Zoologiska institutionen, Stockholms universitet, Stockholm
"Bevarande av fjällräv ur ett individperspektiv"
Beslut:  75 000 kronor
 
6.  
Fil dr Mats Dynesius, Uminova Science Park, Institutionen för ekologi, miljö- och geovetenskap, Umeå Universitet, Umeå
"Mossornas betydelse i skogsekosystemen - biologisk mångfald och effekter av resursutnyttjande"
Beslut: 75 000 kronor
 
7. 
Civ ing Lisa Eriksson och Tekn dr Maria Gröndahl, Xylophane AB
" Xylophane - ett förnyelsebart material i förpackningar"
Beslut:  75 000 + 75 000 kronor
 
8. 
SkogD Erik Hellberg, Institutionen för skoglig vegetationsekologi, SLU, Umeå
"Lövträdens roll för biodiversiteten i skogen - en landskapsekologisk historia"
Beslut:  75 000 kronor
 
9. 
Agr dr Anke Herrman, Institutionen för markvetenskap, SLU, Uppsala
"Kväveomsättningsprocesser i marken styr risken för näringsläckage från åkermark"
Beslut: 75 000 kronor
 
10. 
Fil dr Maria Hörnell Willebrand, Institutionen för skoglig zooekologi, SLU, Umeå
"Modeller och metoder för ett hållbart nyttjande av en omtvistad naturresurs - ripor i fjällen"
Beslut:  75 000 kronor
 
11. 
Civ ing Christer Johansson, Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI, NBC-skydd, Umeå
"Ökad verkningsgrad i förbränningsmotorer"
Beslut:  75 000 kronor
 
12. 
AgrD Thomas Keller, Institutionen för markvetenskap, SLU, Uppsala
"Markpackning av alven - ett hot mot markens långsiktiga produktionsförmåga"
Beslut:  75 000 kronor
 
13. 
Fil dr Johan Lind, Zoologiska Institutionen, Stockholms universitet, Stockholm
 "Beteende, populationsförändringar och bevarande av fågelpopulationer"
Beslut:  75 000 kronor
 
14. 
Fil dr Per-Olav Moksnes, Institutionen för Marin Ekologi, Göteborgs universitet,
Kristinebergs Marina forskningsstation, Fiskebäckskil
 "Larvbeteende och spridningsmekanismer i Västerhavet"
Beslut:  75 000 kronor
 
15. 
Tekn lic Ryan Robinson, Institutionen för kemisk ingenjörskunskap och geovetenskap, Luleå Tekniska universitet, Luleå
"Resurshushållning i stålindustrin och lägre CO2 - utsläpp"
Beslut:  75 000 kronor

16.  
Fil dr Emil Rydin, Avdelningen för Ekologi och Evolution, EBC, Uppsala Universitet, Uppsala
"Gamla fosforsynder i Östersjöns bottnar ger nya algblomningar"
Beslut:  75 000 kronor
 
17.   
Fil dr Maria Tengö, Institutionen för systemekologi, Stockholms Universitet, Stockholm
"Att säkerställa ekosystemtjänster och biologisk mångfald i en föränderlig värld"
Beslut: 75 000 kronor

18.  
Fil dr Angela Wulff, Institutionen för Marin Ekologi, Göteborgs Universitet, Göteborg
"Algblomning i Östersjön - kombinationseffekter av övergödning & UV- strålning hos cyanobakterier i Östersjön"
Beslut.  75 000 kronor