Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö

Utdelning 2004

Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö som på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Skogs- och Lantbruks­akademien, Kungl. Ingenjörsvetenskaps­akademien och Sveriges Industriförbund tillkom i samband med H.M. Konungens 50-årsdag har beslutat utdela anslag och stipendier om sammanlagt totalt 1 425 000 kronor till:

1.
Tekn dr Henrikke Baumann, Institutionen för Miljösystemanalys vid Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
"Metoder för miljöbedömning av industriell verksamhet"
50 000 kronor

2.
Sonja Blom, FB Engineering AB, Västra Frölunda
"Sanering av miljögifter med hjälp av växter"
50 000 kronor

3.
Fil dr Lena Dahlman, Inst för ekologi och geovetenskap, Umeå universitet,Umeå
"Hur påverkas lavar av storskaliga miljöförändringar?"
75 000 kronor

4.
Fil dr Sönke Eggers, Populationsbiologi, Evolutionsbiologiskt centrum, Uppsala Universitet, Uppsala
"Varför minskar många fågelbestånd i barrskogsmiljö?"
75 000 kronor

5.
Fil dr Bodil Elmhagen, Zoologiska institutionen, Stockholms Universitet
"Fjällrävens bevarande i svenska fjällen"
75 000 kronor

6.
Fil dr Line Gordon, Institutionen för systemekologi, Stockholms Universitet
"Kopplingen mellan människans direkta vattenuttag och indirekta vattenbehov för att upprätthålla ekosystemens funktion"
75 000 kronor

7.
Tekn dr Benoit Guiyesse, avd för Bioteknik, Lunds Universitet,
"Bioteknisk destruktion av hormonliknande ämnen i avloppsvatten"
75 000 kronor

8.
Civ ing Mikael Gällstedt, Division Förpackningar och Logistik vid STFI-Packforsk, Stockholm
"Förpackningsbarriärer ur förnybara material"
50 000 kronor

9.
Fil dr Bodil Hernroth, Kristinebergs Marina Forskningsstation, Fiskebäckskil
"Förbättringar i aquakulturer för minskande av vattenföroreningars inverkan på människans hälsa via musselodlingar"
50 000 kronor

10.
Fil dr Pär K Ingvarsson, Institutionen för ekologi och geovetenskap, Umeå universitet
"Effekter av populationers fragmentering på genetisk mångfald"
75 000 kronor

11.
Fil dr Roland Jansson, Institutionen för Ekologi och Geovetenskap, Umeå universitet,
"Hur bestämmer vatten och markförhållanden strandväxtsamhällenas struktur"
75 000 kronor

12.
Civ ing Marie Jeppsson, doktorand i tillämpad mikrobiologi vid Lunds Tekniska Högskola
"Nya jäststammar för effektiv produktion av drivmedelsetanol ur förnyelsebara råvaror"
100 000 kronor

13.
Agr dr Jenny Kreuger, Institutionen för markvetenskap, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala
"Bekämpningsmedel i vatten " åtgärder för att minska riskerna"
75 000 kronor

14.
Leif Löf, Kemibolaget, Trångsund
"Eldsjäl inom miljöanpassad produkt- och metodutveckling"
50 000 kronor

15.
Docent Mats Niklasson, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp
"Skogs-och brandhistoria i södra Sverige "annorlunda än i norr"
75 000 kronor

16.
Fil dr Henrik Pavia, Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
"Giftiga algblomningar: ekologiska mekanismer och funktioner"
50 000 kronor

17.
Fil dr Andreas Seiler,Grimsö viltforskningsstation, Institutionen för Naturvårdsbiologi, Ultuna
"Vägars och trafikens olika ekologiska konsekvenser för fauna och jaktbart vilt"
75 000 kronor

18.
Rikard Svanbäck (disputerar 19 mars 2004), Limnologi, Evolutionsbiologiskt centrum,Uppsala universitet, Uppsala
"Ekologi och evolution hos fiskpopulationer i en föränderlig miljö"
75 000 kronor

19.
Johan Sönnerstedt, Lantmännen i Slöinge, Slöinge
"Utveckling av nya produkter från kallpressade vegetabiliska oljor"
50 000 kronor

20.
Docent Niklas Wahlberg, Zoologiska institutionen, Stockholms Universitet,
"Molekylära studier av dagfjärilar, med tillämpningar inom biologisk mångfald"
75 000 kronor

21.
Thomas Welander, Anox AB, Lund
"Skräddarsydd teknikanvändning"
50 000 kronor

22.
Civ ing Kjell Wikander, forskarstuderande vid institutionen för Teknisk Ytkemi, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
"Nya elektrodmaterial för bränsleceller"
25 000 kronor