Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö

Utdelning 2003

Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö som på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Skogs- och Lantbruks­akademien, Kungl. Ingenjörsvetenskaps­akademien och Svenskt Näringsliv, har beslutat utdela anslag och stipendier om sammanlagt totalt 1 400 000 kronor till:

1.    
Tekn Dr Mats Andersson
Institutionen för Molekylfysik vid Chalmers Tekniska Högskola/Göteborgs Universitet
" Kemiska och katalytisk reaktioner på metallkluster (rening)"
Beslut: 75 000 kronor

2.  
Fil dr Kent Berntsson
Tjärnö marinbiologiska station, Göteborgs Universitet, Strömstad
" Utveckling av ogiftiga alternativ till båtbottenfärger"
Beslut: 75 000 kronor

3.  
Fil dr Rich Bindler
Institutionen för ekologi och geovetenskap, Umeå Universitet
"Svavelnedfallets betydelse för känsliga sjöar"
Beslut: 75 000 kronor

4.  
Fil dr Malin Celander
Zoofysiologiska avdelningen, Zoologiska institutionen, Göteborgs Universitet
" Hur påverkar svampmedel fiskars reproduktion"
Beslut: 75 000 kronor

5.
Agr dr Faruk Djodjic
Institutionen för markvetenskap, avd för vattenvårdslära, Sveriges Lantbruksuniversitet
" Grundläggande processer för fosforns mobilisering och utlakning från åkermark till vattensystem"
Beslut: 50 000 kronor

6.
Tekn Dr Hanna Ericson
Institutionen för Tillämpad Fysik, Chalmers Tekniska Högskola
"Nya bränslecellsmembran"
Beslut: 75 000 kronor

7.
Gert From, vd
From & Johansson Måleri AB
"Certifiering av verksamheten vid företaget enligt miljöledningsstandarden ISO 14001"
Beslut: 50 000 kronor

8.
Fil dr Henrik Hedenås
Institutionen för ekologi och geovetenskap, Umeå Universitet
"Asp som nyckelart i skogslandskapet"
Beslut: 75 000 kronor

9.
Fil dr Åsa Jansson
Centrum för naturresurs- och miljöforskning, Stockholms Universitet
"Ekologiska fotavtryck från städer en metod för synliggörande av människans beroende av naturen"
Beslut: 50 000 kronor

10.
Fil dr Patrik Johansson
Institutionen för Experimentell Fysik, Materialfysik, Chalmers Tekniska Högskola
"Högenergidensitets-litiumbatterier"
Beslut: 75 000 kronor

11.
Fil dr Anna Maria Jönsson
Växtekologiska institutionen, Lunds Universitet
" Miljöpåverkan och näringsstatus i skog speciellt näringsstatusens betydelse för
frostkänslighet i bark hos bok och gran"
Beslut: 50 000 kronor

12.
Fil dr Patrik Lindenfors
Zoologiska institutionen, Stockholms Universitet
"Hur påverkar sjukdomar bevarandet av djurarter?"
Beslut: 75 000 kronor

13.  
Fil dr Katarina Löfvenhaft
Naturgeografiska och kvartärgeografiska inst.,Stockholms Universitet
Beslut: 75 000 kronor

14.
Fil dr Kerstin Magnusson
Institutionen för marin ekologi, Göteborgs Universitet, Kristinebergs marina forskningsstation KMF
"Ackumulering av miljögifter i marina plankton"
Beslut: 75 000 kronor

15.
Tekn dr Staffan Ovesson
Institutionen för Tillämpad Fysik, Chalmers Tekniska Högskola
"Oxidation av kväveoxid på platina"
Beslut: 75 000 kronor

16.  
Fil dr Håkan Pleijel
Inst.för tillämpad miljövetenskap, Göteborgs Universitet
"Åtgärder för gränsöverskridande luftföroreningar ozons effekter på grödor"
Beslut: 50 000 kronor

17.  
Anders Stenström
Berte Qvarn
"Spridning av alternativ metod till användandet av det ozonförstörande medlet metylbromid för att hålla en kvarn fri från skadedjur användandet av hetluft"
Beslut: 50 000 kronor

18.
Fil dr Erik Svensson
Avd.för zooekologi, Ekologiska inst., Lunds Universitet
"Genetiska och ekologiska konsekvenser i isolerade populationer"
Beslut: 75 000 kronor

19.  
Fil dr Ann-Christin Weibull
Inst. för ekologi och växtproduktionslära, Sveriges Lantbruksuniversitet
" Småbiotopernas betydelse för biologisk mångfald i odlingslandskapet, speciellt fjärilar"
Beslut: 50 000 kronor

20.
Fil dr Niklas Wikström
Avd. för systematisk botanik, Evolutionsbiologiskt Centrum, Uppsala Universitet
"Genflöde och hybridisering mellan närstående arter"
Beslut: 75 000 kronor

21.
Docent Lars Östlund
Inst. för vegetationsekologi, Sveriges Lantbruksuniversitet
"Kultur-ekologisk skogshistoria"
Beslut: 75 000 kronor