Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö

Utdelning 2002

Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö som på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och Sveriges Industriförbund tillkom i samband med H.M. Konungens 50-årsdag har beslutat utdela anslag och stipendier om sammanlagt totalt 1 630 000 kronor till:
1.
Katarina Andreasen
Avdelningen för systematisk botanik, EBC, Uppsala universitet, för sin forskning om bevarande av små, isolerade växtpopulationer
- 100.000 kr

2.
Jonas Ammenberg, Industriell Miljöteknik, Linköpings universitet, för sin forskning om uppföljning av miljöledningssystem
- 75.000 kr

3.
Niclas Berge, Termiska Processer, Studsvik, för sin forskning om begränsning av utsläpp vid förbränning av biobränslen
- 50.000 kr

4.
Per Carstedt, Ecosystem i Skandinavien AB, Carstedts Bil AB, Örnsköldsvik, för projektet om tekniköverföring av hållbart byggande
- 50.000 kr

5.
Pontus Cerin, Industriell ekonomi och organisation, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm,
för sin forskning om effektiv reduktion av samhällets miljöbelastningar med bibehållen välfärd
- 125.000 kr

6.
Johan Colding, Institutionen för systemekologi, Stockholms universitet, för sin forskning om betydelsen av sociala-ekologiska länkar för bevarande av naturresurser - hur olika typer av äganderätt kan motverka förlust av biologisk mångfald i det urbana landskapet
- 100.000 kr

7.
Joakim Hjältén, Institutionen för Skoglig zoologi, SLU, Umeå, för sin forskning om risker med införande av nya arter eller genmodifierade organismer i nordisk miljö
- 50.000 kr

8.
Stefan Jäfverström, Feralco AB, Helsingborg, för projektet om återvinning av metaller och metallföroreningar ur industriella sidoströmmar
- 50.000 kr

9.
Ragnar Lagergren, Zoologiska institutionen, Göteborgs universitet, för sin forskning om återhämtning av försurade sjöekosystem
- 75.000 kr

10.
Magnus Ljung, Institutionen för landskapsplanering, SLU, Uppsala, för sin forskning om metoder för gemensamt lärande och beslutsfattande vid implementering av miljö-förbättrande åtgärder för hållbar utveckling
- 50.000 kr

11.
Berit Mattsson, Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB, Göteborg, för sin forskning om livscykelanalys av livsmedel
- 50.000 kr

12.
Lena Mårtensson, Zoologiska institutionen, Göteborgs universitet, för sin forskning om utveckling av giftfria bottenfärger - hur förhindra påväxt?
- 100.000 krom livscykelanalys av livsmedel

13.
Thomas Ranius, Institutionen för entomologi, SLU, Uppsala, för sin forskning om naturvårdsskötsel i brukade skogar - forskningssamverkan med Australien
- 30.000 kr

14.
Camilla Ryne, Ekologiska institutionen, Lunds universitet, för sin forskning om spridningsbiologi hos småfjärilar
- 75.000 kr

15.
Maria Sandell, Ekologiska institutionen, Lunds universitet, för sin forskning om fåglars hormonnivåer och effekten på häckningsframgång
- 100.000 kr

16.
Jonas Sandström, EBC, Uppsala universitet, för sin forskning om intracellulära symbionter hos växtsugande insekter
- 100.000 kr

17.
Joakim Strengbom, Institutionen för ekologi och geovetenskap, Umeå universitet, för sin forskning om effekter av kvävenedfall för skogsmarkens vegetation
- 125.000 kr

18.
Lennart Svensson, Swepac International AB, Ljungby, för projektet om miljöanpassning av produkter i småföretag
- 75.000 kr

19.
Claes Tullin och Lennart Gustavsson, Statens Provnings- och Forskningsinstitut, Borås, för sin forskning om karakterisering av partikelutsläpp vid förbränning av biobränslen
- 50.000 kr

20.
Göran Wallin, Botaniska institutionen, Göteborgs universitet, för sin forskning om ozons och koldioxids effekter på barrträd
- 50.000 kr

21.
Håkan Wennhage, Kristinebergs marina forskningsstation, Fiskebäckskil, för sin forskning om rekryteringsprocesser hos plattfiskar
- 100.000 kr

22.
Anders Wennström, Institutionen för ekologi och geovetenskap, Umeå universitet, för sin forskning om genetiskt modifierade organismer i praktisk odling - möjlighet eller problem?
- 50.000 kr