Ansökan

Villkor

Fonden ger enligt sina stadgar anslag till svensk humanistisk forskning och kulturminnesvård.

Fonden ger inte anslag till

 • levnadsomkostnader som lön, arvode och traktamente
 • resor och uppehälle
 • studie- och forskningsstipendium
 • jubileer, konferenser, konserter, utställningar eller teaterföreställningar.
 • festskrifter, periodiska skrifter, nytryckning av redan utgivna skrifter
 • doktorsavhandlingar (med undantag för specificerade bildkostnader)
 • nybyggnation eller nytillverkningar
 • redan genomförda projekt

En förutsättning för anslag är att ansökan innehåller ett aktuellt utlåtande från någon som tagit del av projektet.

Ansökningsförfarandet

Stiftelsens digitala ansökningssystem är öppet från 1 april till och med 15 september.

Ansökningar som skickas in på annat sätt än via det digitala ansökningssystemet tas inte upp till behandling.

Förberedelser före ansökan

Förbered ansökan genom att ta fram följande information:

 • anslagets ändamål
 • projektbeskrivning på max 2500 tecken
 • tidsplan
 • utlåtande från sakkunnig som tagit del av projektet
 • projektets kostnader
 • belopp som söks från stiftelsen
 • ansökta och beviljade anslag från andra finansiärer
 • bilagor i pdf-format

Skapa konto

Ett första steg för den som inte ansökt tidigare är att skapa ett konto. När detta är gjort kommer ansökningssystemet, inom några minuter, att sända en bekräftelse via e-post och begära en bekräftelse via en länk i meddelandet.

Om du inte får någon e-postbekräftelse från ansökningssystemet bör du undersöka om svaret har hamnat i skräppostlådan, att rätt e-postadress är uppgiven och att e-postadressen är korrekt stavad.

Ny ansökan

För att göra en ny ansökan välj ”Påbörja ny ansökan”. Fyll därefter i ansökan steg för steg. Fält som rödmarkerats behöver kompletteras innan ansökan kan skickas in.

Ansökan skickas in genom att klicka på ”Lämna in”. Därefter kan den inte längre ändras.

Såväl påbörjade som inlämnade ansökningar kommer att finnas på ”Min sida”.

Ny ansökan måste skapas för varje ny ansökningsperiod. Påbörjad ansökan går inte att färdigställa och skicka in under senare period.

Instruktioner till ansökningsblanketten

Kategori: Observera att kategori ”Kulturminnesvård” enbart gäller renovering av antikvariska objekt, övriga ansökningar ska välja annan kategori.

Ändamål: Specificera tydligt vilka kostnader anslaget ska täcka, till exempel ”Tryckning av Stora trädboken” eller ”Renovering av Norrgårdens tak”. Observera att dessa kostnader ska redovisas med fakturakopior när projektet är genomfört.

Budget: Ange anbudsgivare och belopp, bifoga gärna offert.

Referenser: Ange sakkunnig person som har tagit del av projektet (till exempel läst manus) och uttalat sig. Den sakkunniga ska vara en person som inte själv är delaktig i projektet och som har kunskaper på det aktuella området. Utlåtandet ska gälla projektet i sig, inte den sökandes kvalifikationer. Sakkunnigutlåtandet är obligatoriskt och ska bifogas som bilaga.

Bilagor: Sakkunnigutlåtande är obligatoriskt, offerter är frivilligt men välkommet. Sökande i kategori kulturminnesvård ska bifoga ett foto på det aktuella (renoverings)objektet. Bilagorna kan inte vara större än angivet utrymme. Alla bilagor måste, för att kunna tas upp till granskning, bifogas i ansökningsformuläret och kan inte skickas in på annat sätt.

Bankuppgifter: Ange det konto som anslaget ska betalas ut till, dessa kontouppgifter går inte att ändra i efterhand. Anslaget kan inte rekvireras av någon annan än anslagsmottagaren.

Behandling av personuppgifter

Inlämnandet av en ansökan innebär samtycke till att stiftelsen får behandla personuppgifterna i ansökan i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Förteckning över beviljade ansökningar publiceras på stiftelsens hemsida.

Support och frågor

Support finns i den digitala ansökningsblanketten, klicka på ”Hjälp” och skriv din fråga. Det går också bra att ringa till SEB:s supporttelefon 08-763 72 20 måndag–tisdag, torsdag kl. 10–11 eller mejla till stiftelsesupport.stockholm@seb.se.

För övriga frågor kontakta stiftelsen!