Bakgrund Konung Gustaf V:s 80-årsfond

Grundplåten till Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond samlades in 1938. Då genomfördes en landsomfattande insamling till Gustaf V:s 80-årsdag för "utforskande och bekämpande av invalidiserande folksjukdomar, i första hand barnförlamning och de reumatiska sjukdomarna".

Man fick ihop drygt fem miljoner kronor, vilket motsvarar 112 miljoner kronor i dagens penningvärde. En del av dessa medel användes för att uppföra Konung Gustaf V:s forskningsinstitut på Karolinska Sjukhuset. 1948 invigde Gustaf V institutet.

Fondens nuvarande uppgift är att dela ut anslag och stipendier för forskning rörande invalidiserande folksjukdomar i Sverige och deras bekämpande, i första hand reumatiska sjukdomar och polio.

I oktober varje år införs en annons i Läkartidningen om möjlighet att söka anslag. Ansökningarna ska ha inkommit elektroniskt via webbsidan senast den 30 november.

Ansökningarna prövas av en granskningsnämnd, som i mars månad lägger fram förslag till anslagsfördelning. Styrelsen fattar beslut i maj månad, varefter sökandena underrättas om utgången.