Ståthållarämbetet förr och nu


Flera ämbeten blir ett

Från 1800-talets början ansvarade Kungl. Hovstaterna för de kungliga slottens hela förvaltning, med hjälp av särskilda anslag från staten. 1944 tog Byggnadsstyrelsen (en föregångare till Statens fastighetsverk) över det statliga ägaransvaret. Sedan dess är Ståthållarämbetets huvudsakliga ansvarsområde att förvalta H.M. Konungens dispositionsrätt till de kungliga slotten.

I historisk tid hade varje kungligt slott ett eget ståthållarämbete som leddes av en ståthållare. Ämbetena hade inget närmare samarbete och sorterade som separata organisationer inom Hovstaterna. Med tiden rationaliserades verksamheten och idag organiseras de kungliga slotten inom ett ämbete med en gemensam ståthållare. Den nuvarande ståthållaren Staffan Larsson tillträdde 2016.

Tradition och förnyelse

Ståthållarämbetet är indelat i fem slottsförvaltningar med ansvar för förvaltningen av dispositionsrätten till respektive områden

De fem förvaltningarna sköter vård och tillsyn och tar beslut om vilka verksamheter som ska få använda lokaler inom den kungliga dispositionsrätten. Statens fastighetsverk svarar för byggnadernas drift med undantag för byggnaderna på Kungl. Djurgården och Drottningholms kungsgård som Kungliga Djurgårdens förvaltning respektive Drottningholms slottsförvaltning svarar för.

Slottsförvaltningarna ansvarar för parker, trädgårdar och övriga mark- och vattenområden, undantaget Rosersbergs slottspark, vars drift sköts av Statens fastighetsverk. Likaså svarar förvaltningarna för skogsbruks-, jakt- och viltvårdsfrågor inom dispositionsrätten.

Till Ståthållarämbetet hör också avdelningar som ansvarar för gemensamma verksamhetsfunktioner såsom lokalvård och fatbur, IT, telefoni och publik verksamhet samt övervakning och vaktbemanning. Ståthållarämbetet ansvarar för att de kungliga slotten ska leva upp till de tekniska krav som en modern organisation kräver, men vårdar också de hantverksmetoder och arbetssätt som hör till en verksamhet med flerhundraåriga traditioner.

Lokalvård och Fatburen

Ståthållarämbetet ansvarar för lokalvården vid de kungliga slotten. Ett arbete som kräver specialkunskaper för att på ett skonsamt och långsiktigt sätt ta hand om känsliga, kulturhistoriska lokaler så väl som inventarier placerade i miljöerna.

Ståthållarämbetet svarar även för Fatburen, linneförrådet, som ansvarar för allt brukslinne som används vid den officiella representationen så som statsbesök, representationsmiddagar, luncher, dop, bröllop med mera. Arbetet på Fatburen omfattar skonsam fläckborttagning och tvätt, kall- eller varmmangling av linne som kan vara över hundar år gammalt. Fatburen handhar även hushållstvätt.

IT och telefoni

IT- och telefoniavdelningen svarar för drift, underhåll och utveckling av Kungl. Hovstaternas data- och telekommunikationssystem. Avdelningen utgör stödfunktion till Kungl. Hovstaternas systemanvändare samt svarar för utvecklingen av arbetsrutiner inom IT-området.

Säkerhet

Ståthållarämbetet svarar för säkerheten vid de kungliga slotten i vid bemärkelse i samarbete med polisen, säkerhetspolisen och Garnisonsavdelningarna, särskilt vid de kungliga bostäderna och residensen.

Inom ansvarsområdet ryms även den allmänna ordningen och det systematiska brandskyddsarbetet vid de kungliga slotten. Vidare svarar säkerhetsavdelningen för vissa delar av personskyddet, samt för Kungl. Hovstaternas post- och logistikhantering.

Publik verksamhet

Avdelningen för publik verksamhet svarar för visningsverksamheten vid de kungliga slotten, Riddarholmskyrkan och Hovstallet. Ansvarsområdet rymmer bemanning av de miljöer som visas för allmänheten och genomförandet av visningar och andra evenemang.

Utställningar vid de kungliga slotten produceras i samarbete mellan avdelningen och Kungl. Husgerådskammaren. Avdelningen svarar även för försäljning av biljetter och handledningar samt varor i de kungliga slottsbodarna.