Riksmarskalksämbetet

Fredrik Wersäll. Foto: Emma Fredriksson/Kungl. Hovstaterna

Fredrik Wersäll. Foto: Emma Fredriksson/Kungl. Hovstaterna

Riksmarskalksämbetet leds av riksmarskalken Fredrik Wersäll. Han är ansvarig inför Kungen för Hovstaternas verksamhet.

Riksmarskalken håller i kontakterna med bland annat riksdag och regering.

Till sin hjälp har riksmarskalken ett kansli med en kanslichef och en hovsekreterare.

Till Riksmarskalksämbetet hör också:

  • personal- och ekonomiavdelningen

Riksmarskalksämbetets kansli

Kansliet handlägger juridiska och konstitutionella frågor. Det kan exempelvis gälla tillståndsärenden av olika slag och användande av bilder på Kungafamiljen eller den kungliga kronan.

Förfrågningar från forskare att få tillgång till material i Bernadotteska Arkivet administreras också av kansliet.

Personal- och ekonomiavdelningen

Avdelningen har sedvanliga arbetsuppgifter som löne- och personaladministration liksom förhandlingar rörande anställningsvillkor. Dessutom utformar och handlägger avdelningen ärenden som rör arbetsmiljö och personalplan.

Antal tillsvidareanställd personal uppgår till totalt 273 personer, motsvararande 243 heltidstjänster. Av dem är 55 procent kvinnor och 45 procent män.

Dessutom anlitas extra personal, motsvarande cirka 66 heltidstjänster, bland annat vid middagar, under sommarsäsongen i visnings- och parkverksamheten och även för andra arbetsuppgifter.

Avdelningen har hand om redovisnings- och ekonomiarbetet vid Hovstaterna. Ett flertal kungliga stiftelser förvaltas av avdelningen.

För information om hur ekonomin förvaltas läs mer på sidan Ekonomi som finns i menyn på vänster sida.

Riksmarskalkens råd

Riksmarskalken är chef för Hovets personal. Vid ämbetet samordnas personalfunktionen, förhandlingar om kollektivavtal och MBL-frågor.

Två gånger i månaden sammanträder ett råd för att samordna de olika verksamheterna. Rådet, som består av chefer för de olika ämbetena och avdelningarna, leds av riksmarskalken.

Kleresistaten

Kleresistaten består av överhovpredikant Johan Dalman, pastor i Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen och hovpredikanter.

Läkarstaten

Läkarstaten består av förste livmedici professor Jan Östergren och professor Mårten Rosenqvist, livmedici med. dr. Veronika Agrenius, professor Angelica Lindén Hirschberg, överläkare docent Lars Wennberg, med. dr. Svante Norgren samt hovtandläkarna Anders Ericson och Erik Öhrner.

Riddarholmskyrkan

Riksmarskalksämbetet ansvarar för Riddarholmskyrkans visningar och vård. Tillstånd att använda kyrkan för olika ändamål ombesörjs av kansliet.

Övrigt

Överhovmästarinnan Kirstine von Blixen-Finecke medverkar vid statsbesök inom landet och vid andra ceremonier enligt Kungens bestämmande.

Hovauditören Axel Calissendorff är kungahusets juridiske rådgivare.

Riksmarskalksämbetet bereder och expedierar ärenden som gäller utnämningar, anslag från staten, medaljer med mera.