Ceremonistaten

Kammarherrenyckel. Foto: Kungl. Hovstaterna

Kammarherrenyckel. Foto: Kungl. Hovstaterna

Till Hovmarskalksämbetet hör ceremonistaten, som svarar för ceremoniel vid statsbesök, officiella middagar, högtidliga audienser, diplomatmottagningar och annan officiell representation samt vid kungliga dop, vigslar och jordfästningar.

I ceremonistaten tjänstgör överceremonimästaren, ceremonimästaren, vice ceremonimästaren, kabinettskammarherrar, kammarherrar och en hovkanslist. De representerar olika delar av samhället och tjänstgör vid behov.

Ceremonistaten svarar för arbetet med inbjudningar och andra administrativa ärenden, som rör officiell representation och ceremoniella sammanhang.