Kungl. Maj:ts Orden

Kungl. Maj:ts Orden

Exempel på ordnar och medaljer. Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna.

Kungl. Maj:ts Orden är namnet på ett kansli som på H.M. Konungens uppdrag handhar olika ordens- och medaljfrågor.

Uppgifter och ansvarsområden

Kungl. Maj:ts Orden

Kungl. Maj:ts Orden är namnet på ett kansli som på H.M. Konungens uppdrag handhar olika ordens- och medaljfrågor. Kungl. Maj:ts Orden leds av ordenskansler, biträdd av vice ordenskansler tillika sekreterare, ordensskattmästaren, ordensintendenten, ordenshistoriografen, ordenskanslisten, ordensarkivarien, ordens­amanuensen och vapenmålaren.

Kungl. Maj:ts Ordens uppgifter och ansvarsområden

Den viktigaste och ursprungligaste uppgiften är att bistå ordenskapitlet. Ordenskapitlet utgör de svenska ordnarnas högsta styrande organ och sammanträder en gång om året, i slutet av april, under ledning av H.M. Konungen. Vid behov kan extra ordinarie ordenskapitel hållas vid andra tillfällen.

Ordensärenden föredras av ordenskanslern och vice ordenskanslern tillika ordens­sekreteraren. Kungl. Maj:ts Orden bereder på uppdrag av riksmarskalksämbetet även inkomna medaljförslag till de kungliga medaljerna för slutgiltigt beslut av H.M. Konungen.

Kungl. Maj:ts Orden har en egen webbplats – www.kungligmajestatsorden.se

Kungl. Maj:ts Ordens webbplats

Kungl. Maj:ts Orden är namnet på kansliet som på H.M. Konungens uppdrag handhar olika ordens- och medaljfrågor.