Organisation

Hovförsamlingens organisation består av:

  • Överhovpredikant/biskop
  • Pastor/kyrkoherde
  • Extra ordinarie hovpredikanter
  • Hovorganist
  • Hovkleresiet
  • Hovkonsistorium
  • Kyrkostämma
  • Kyrkoråd

Överhovpredikant/biskop

Överhovpredikanten är biskop, och har tillsynsansvar över Hovförsamlingen samt leder Hovkonsistoriet.

Pastor/kyrkoherde

Pastor i Kungl. Hovförsamlingen är detsamma som övriga församlingars kyrkoherde och leder församlingsverksamheten. Han är också ordinarie hovpredikant.

Extra ordinarie hovpredikanter

Utöver överhovpredikanten och den ordinarie hovpredikanten finns ett tjugotal extra ordinarie hovpredikanter. Dessa tjänstgör cirka två gånger per år i Slottskyrkan.

Hovorganist

Hovorganisten har det musikaliska ansvaret inom Hovförsamlingens gudstjänst- och konsertverksamhet.

Hovkleresiet

Hovkleresiet är den gemensamma beteckningen för de präster som är knutna till Hovet. Kleresistaten är en enhet som lyder under Riksmarskalksämbetet.

Hovkonsistorium

Hovkonsistoriet är en slags tillsynsenhet för Hovförsamlingen. Den motsvarar stiftsstyrelsens och domkapitlets funktioner i Svenska kyrkans stift.

Hovkonsistoriet består av:

Preses
Överhovpredikant Johan Dalman

Assessor
Pastor Michael Bjerkhagen

Ledamöter
Prinsessan Christina Fru Magnuson
Odd Zschiedrich

Ersättare
Christina Brandberg

Notarie
Robert Schött

Kyrkostämma

Kyrkostämman är Hovförsamlingens högsta beslutande organ, och motsvarar församlingarnas kyrkofullmäktige.

Kyrkostämman beslutar om övergripande riktlinjer och mål för verksamheten, samt beslutar om budget och kyrkoavgift. Kyrkoavgiften är för närvarande 80 öre.

Ordförande
Prinsessan Christina, Fru Magnuson

Kyrkoråd

Kyrkorådets grundläggande uppgifter framgår av Kyrkoordningen 2 kap. 5 § och 4 kap. Kyrkorådet är församlingens styrelse.

Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och tillsammans med pastor ha ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Kyrkorådet samordnar församlingens förvaltning. Kyrkorådet består av:

Ordförande
Odd Zschiedrich

Vice ordförande
Christina Brandberg

Pastor/kyrkoherde
Michael Bjerkhagen

Övriga ordinarie ledamöter
Anita Söderlind
Caroline von Platen
Morgan Gerle
Per Sandin
Per Sjödahl

Ersättare
Andreas Andersson
Björn Nilsö
Christian Thoren
Johan Tegel
Jörgen Lindström

Kyrkvärdar
De lekmän som bistår kyrkoherden och hovpredikanterna i gudstjänstlivet är församlingens kyrkvärdar. Dessa utses av kyrkorådet och är:

Björn Nilsö
Christer Lignell
Christina Brandberg
Fredrik Hulting
Jenny Thilander
Marie Schött
Per Sjödahl
Robert Schött
Suzanne Kroon-Hahr

Gudstjänstvärdar
Utöver kyrkvärdarna finns också församlingens gudstjänstvärdar. Dessa är inte utsedda av kyrkorådet men är en viktig ideell resurs i församlingens gudstjänstliv. Gudstjänstvärdar är:

Arvid Öhlin
Carl Wretenblad
Else Maj Eineborg Falk
Fredrik Zachrisson
Lena Bäcker
Mariana Klingspor

Kungl. Hovförsamlingens uppdrag

Läs mer i Kungl. Hovförsamlingens församlingsinstruktion:

Så behandlas dina personuppgifter

GDPR – EU:s bestämmelser om hur personuppgifter ska skyddas för att bevara integriteten.

Från och med 25 maj 2018 gäller GDPR eller Dataskyddsförordningen som svensk lag. Lagen ska skydda vår personliga integritet . Anledningen är att ny teknik och sociala medier ställer nya krav på lagarna.

Allt som handlar om en specifik person kallas personuppgifter. Känsliga personuppgifter som till exempel uppgifter om religion eller tro, hälsotillstånd eller politiska åsikter har särskilt skydd och får ofta inte sparas utan personens kännedom.

Svenska kyrkan har i en central databas register med uppgifter om personer som är medlemmar i Svenska kyrkan och vissa uppgifter om anhöriga till dem som är medlemmar.

Församlingarna har församlingsregister, som dels innehåller uppgifter om församlingens kyrkotillhöriga, dels uppgifter om personer som deltar i församlingens verksamheter. I församlingarna förs ministerialböcker med uppgifter om dop, konfirmation, vigsel och begravning i Svenska kyrkans ordning.

Om du vill ha närmare uppgifter om hur hovförsamlingen hanterar uppgifterna eller kännedom om vad som är lagrat kan du kontakta församlingens expedition, hovpastor Michael Bjerkhagen eller klockare Mikael Halldin.