Förändringar inom Det Kungl. Huset

H.M. Konungen, Sveriges statschef, tillsammans med H.K.H. Kronprinsessan och H.K.H. Prinsessan Estelle. Kronprinsessan och Prinsessan Estelle är tronarvingar och första och andra personer i tronföljden. Porträttet i bakgrunden föreställer Kungens framlidne far, arvprins Gustaf Adolf. Foto: Sandra Birgersdotter Ek/Kungl. Hovstaterna

H.M. Konungen, Sveriges statschef, tillsammans med H.K.H. Kronprinsessan och H.K.H. Prinsessan Estelle. Kronprinsessan och Prinsessan Estelle är tronarvingar och första och andra personer i tronföljden. Porträttet i bakgrunden föreställer Kungens framlidne far, arvprins Gustaf Adolf. Foto: Sandra Birgersdotter Ek/Kungl. Hovstaterna

Måndagen den 7 oktober fattade H.M. Konungen beslut om vilka av Kungafamiljens medlemmar som ska tillhöra Det Kungl. Huset.

Utdrag ur dagens hovprotokoll. Klicka för större bild.

Syftet med Kungens beslut är att tydliggöra Statschefens uppdrag som företrädare för Sverige och avgränsa den krets av medlemmar i Den Kungl. Familjen som ska förväntas ha offentliga åtaganden på Kungens uppdrag.

Det är H.M. Konungen och H.K.H. Kronprinsessan som, tillsammans med H.M. Drottningen och H.K.H. Prins Daniel, är Sveriges främsta representanter inom landet och gentemot andra stater. När H.K.H. Prinsessan Estelle nått vuxen ålder väntas även hon företräda landet.

Beslut gillat av Konungen den 7 okt. Klicka för större bild.

Beslutet i korthet

Dagens beslut innebär i korthet att Prins Alexander, Prins Gabriel, Prinsessan Leonore, Prins Nicolas och Prinsessan Adrienne inte längre ska tillhöra Det Kungl. Huset och inte längre ha ställning som Kungliga Högheter. De behåller dock sina titlar som prins/prinsessa respektive hertig/hertiginna.

I beslutet ligger att dessa barn i framtiden inte förväntas tas i anspråk för sådana officiella uppdrag som ankommer på Statschefen eller på annat sätt knyter an till statschefsämbetet.

Privatpersoner

Barnen kommer härigenom mer att betraktas som privatpersoner. De kommer inte att ha de begränsningar vad avser att ta anställning eller bedriva näring som normalt är förknippat med Kungliga personer som företräder Sverige. Det innebär också att de inte kan förväntas få sina levnadsomkostnader i någon utsträckning täckta av riksdagens anslag till H.M. Konungen.

Det Kungl. Huset och Den Kungl. Familjen

I Det Kungl. Huset ingår DD.MM. Konungen och Drottningen samt de som är så nära Tronen och har sådan ställning att de ska tituleras Kunglig Höghet: DD.KK.HH. Kronprinsessan och Prins Daniel, DD.KK.HH. Prinsessan Estelle och Prins Oscar, DD.KK.HH. Prins Carl Philip och Prinsessan Sofia samt H.K.H. Prinsessan Madeleine. Av historiska skäl ingår även Konungens syster, H.K.H. Prinsessan Birgitta, i Det Kungl. Huset.

I Den Kungl. Familjen ingår, förutom medlemmarna i Det Kungl. Huset, även Konungens övriga barnbarn: Prins Alexander, Prins Gabriel, Prinsessan Leonore, Prins Nicolas och Prinsessan Adrienne. Till Den Kungl. Familjen räknas även Konungens övriga systrar: Prinsessan Margaretha, Fru Ambler; Prinsessan Désirée, Friherrinna Silfverschiöld och Prinsessan Christina, Fru Magnuson. Grevinnan Marianne Bernadotte af Wisborg, hustru till Konungens framlidne farbror, ingår likaså i Den Kungl. Familjen.

Tronföljden

Tronföljden följer av Successionsordningen och påverkas inte av dagens beslut. Det innebär att Prins Alexander, Prins Gabriel, Prinsessan Leonore, Prins Nicolas och Prinsessan Adrienne som ättlingar till Konung Carl XVI Gustaf alltjämt kommer att vara arvsberättigade till Tronen och i den meningen ha en tydlig koppling till statschefsämbetet, även om de inte längre tillhör Det Kungl. Huset.

Kommuniké gällande förändringar
inom Det Kungl. Huset

 

H.M. Konungen har beslutat om förändringar i Det Kungl. Huset. Syftet med dessa förändringar är att klargöra vilka personer inom Den Kungl. Familjen som kan förväntas tas i anspråk för sådana officiella uppdrag som åligger statschefen eller anknyter till statschefsämbetet.

H.M. Konungens beslut innebär att DD.KK.HH. Prins Carl Philips och Prinsessans Sofias barn samt H.K.H. Prinsessan Madeleines och Herr Christopher O’Neills barn inte längre kommer att tillhöra Det Kungl. Huset.

Prins Alexander, Prins Gabriel, Prinsessan Leonore, Prins Nicolas och Prinsessan Adrienne är fortsatt medlemmar av Den Kungl. Familjen. De har däremot inte längre ställning som Kungliga Högheter och förväntas inte i framtiden åta sig sådana uppdrag som ankommer på statschefen.

Prins Alexander (Hertigen av Södermanland), Prins Gabriel (Hertigen av Dalarna), Prinsessan Leonore (Hertiginnan av Gotland), Prins Nicolas (Hertigen av Ångermanland) och Prinsessan Adrienne (Hertiginnan av Blekinge) kommer även fortsatt att bära de hertig- och hertiginnetitlar de tilldelats av H.M. Konungen.

H.M. Konungen och H.K.H. Kronprinsessan är, tillsammans med H.M. Drottningen och H.K.H. Prins Daniel, Sveriges främsta representanter inom landet och gentemot andra stater.

DD.KK.HH. Prins Carl Philip och Prinsessan Sofia samt H.K.H. Prinsessan Madeleine verkar fortsatt inom de ideella stiftelser och verksamheter som de grundat och/eller engagerat sig i. Därutöver utför de officiella uppdrag i den utsträckning H.M. Konungen så beslutar.

 

RIKSMARSKALKSÄMBETET

7 oktober 2019

Fredrik Wersäll
Riksmarskalk