Kungen vid Nationellt forensiskt centrum

Torsdagen den 7 april besökte Kungen Nationellt forensiskt centrum (NFC) i Linköping. NFC är en nationell avdelning inom Polismyndigheten med huvuduppgift att som opartiskt expertorgan utföra kriminaltekniska laboratorieundersökningar.

Besöket på Nationellt forensiskt centrum (NFC) i Linköping inleddes med att Lena Klasén, avdelningschef för NFC, berättade om verksamheten. Under dagen att fick Kungen sedan inblick i hur ett par stora och komplexa ärenden hanteras vid NFC:s olika sektioner.

Lena Klasén, avdelningschef för NFC, Kungen och Liselotte Nielsen Sundberg, biträdande avdelningschef. Foto: Göran Billeson/IBL

Hos vapengruppen på Kemi- och Tekniksektionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster fick Kungen en förevisning av NFC:s referenssamling av vapen och ammunition samt en demonstration av vapenundersökningar.

Vid NFC:s undervisningslaboratorium visade medarbetare vid Biologisektionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster spårsäkring och dna-analys och hur man arbetar med dna-analyser i samband med mordutredningar. Hos gruppen för spår och teknisk brand på Kemi- och Tekniksektionen fick Kungen ta del av hur tekniska brandundersökningar genomförs.

Sektionschef Robert Kronqvist med medarbetare på biologisektionen visar hur de arbetar med spårsäkring och dna-analys. Foto: Elin Bågviken/Nationellt forensiskt centrum (NFC)

Eftermiddagen fortsatte hos Droganalyssektionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där sektionschef Anna Stenfeldt Hennings tillsammans med medarbetare talade om drogläget i Sverige samt berättade om hur droganalysundersökningar kan gå till i samband med utredningar av grov organiserad brottslighet.

Under besöket hos NFC fick Kungen även en fördjupning av Prümrådsbeslutet, en överenskommelse om ökat samarbete inom EU för att bekämpa gränsöverskridande brottslighet och terrorism. Genom samarbetet får Polismyndigheterna inom EU rätt att söka i varandras dna-, fingeravtrycks- och fordonsregister.

Dagen avrundades med besök hos Informationstekniksektionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med en demonstration av hur digital information kan extraheras och analyseras ur olika media. Sista programpunkten var ett besök hos fingeravtrycksgrupperna på Kemi- och Tekniksektionen. Kungen fick se hur framkallning av latenta fingeravtryck går till samt hur fastställande av identitet kan utföras med hjälp av fingeravtrycksjämförelser.

Nationellt forensiskt centrum

NFC (tidigare Statens Kriminaltekniska laboratorium, SKL)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en nationell avdelning inom Polismyndigheten. NFC:s huvuduppgift är att, som opartiskt expertorgan, utföra kriminaltekniska laboratorieundersökningar i brottmål åt rättsväsendets myndigheter.

NFC:s verksamhet bedrivs i Linköping samt vid tre regionala laboratorier i Stockholm, Göteborg och Malmö.