Kungen i Västerbotten

Torsdagen den 1 september deltog Kungen i en skogsexkursion i Vindeln anordnad av forskningsprogrammet Future Forests. Under fredagen närvarade Kungen vid nyinvigningen av Hovrätten för Övre Norrland.

Torsdag 1 september

Vid Kulbäckslidens försöksstation inleddes exkursionen som hade forskning om skogen i samhället som tema. Kungen välkomnades av Maria Norrfalk, ordförande Future Forests, och Annika Nordin, programchef Future Forests.

Future Forests är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som drivs av Sveriges lantbruksuniversitet i samarbete med Umeå universitet och Skogforsk. Under förmiddagen presenterades nya rön om hur man med skogsskötsel kan skapa naturvärden, produktionsvärden och sociokulturella värden i ett och samma landskap.

Kulbäcksliden försökspark Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. etablerades 1923 och utgör knappt 1 500 hektar. Försöksparken ligger på vattendelaren mellan Vindel- och Umeälven, 11 kilometer västsydväst om Vindelns samhälle. Skogen domineras helt av tall och gran.

Under dagen diskuterades vilken roll skogsbruket kan få i samhällets klimatomställning och hur skogen bäst kan bevaras och brukas. Foto: Kungahuset.se

Under eftermiddagen fortsatte exkursionen i Svartbergets försökspark där bland annat resultat kring forskning om klimatgynnsamt skogsbruk och skogsskötsel presenterades.

Svartbergets försökspark Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. etablerades 1923 och utbreder sig över drygt 1 000 hektar, sju kilometer nordväst om Vindelns samhälle. Den dominerande naturtypen är barrblandskog. Berggrunden består nästan uteslutande av gnejs och jordarten domineras av moräner.

Fredag 2 september

Under fredagen närvarade Kungen vid en invigningsceremoni för utbyggnaden av Hovrättens säte i Umeå. Ombyggnationen påbörjades 2014 för att ge plats åt nya rättssalar.

Västerbottens landshövding Magdalena Andersson och Kungen vid nyinvigningen av Hovrätten för Övre Norrland. Foto: Per Carlsson

Hovrätten för Övre Norrland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en hovrätt vars domkrets omfattar Västerbottens län och Norrbottens län. Hovrätten inrättades 1936 och har sitt säte i Umeå, i ett av stadens äldsta hus – ett av få stenhus som uppförts före den stora brand som 1888 förstörde större delen av staden.