Temadagar om morgondagens svenska samhällsorganisation


den 8 och 9 mars 2005

DD.MM. Kungen och Drottningen deltog på tisdag och onsdag i studiedagar på temat "Morgondagens samhällsorganisation". Ordföranden i Ansvarskommittén i Stockholm, Västerås och Fagersta är landshövding Mats Svegfors.

Temadagarna har till syfte att öka kunskaperna kring förändringsfaktorer i det svenska samhället såsom den demografiska utvecklingen med ett ökat antal pensionärer och fler "äldre äldre" över 85 år, ökat politiskt europaberoende, ökad global konkurrens, offentliga finanser där skattetaket kanske snart är nått, låg produktivitet i offentlig sektor, förändrade livsmönster och värderingar, jämställdhet samt integration.

Den offentliga sektorn och en tänkbar framtid var huvudämnen under tisdagens föreläsningar i Stockholm.

På onsdag studerades samhällsorganisationen ur ett regionalt och lokalt perspektiv. Deltagarna besöker bl.a. Centrallasarettet i Västerås för att lyssna till sjukvårdens experter, som ger sin syn på hur demografin och den medicinska tekniska utvecklingen påverkar organisation och struktur.

Fagersta står modell för den lilla kommunen. Besök gjordes vid Fagersta Bruksmuseum och Seco Tools AB. Deltagarna i temadagarna ville få svar på hur villkoren ser ut för ett litet men världsledande företag i en liten kommun.