Kungen vid Scouternas sommarläger Jamboree17, på Rinkabyfältet i Kristianstad.

Kungen vid Scouternas sommarläger Jamboree17, på Rinkabyfältet i Kristianstad. Foto: Björn Lindgren/TT

Beskyddarskap

Kungliga beskyddarskap har en lång historisk tradition. I dag innebär begreppet ett uttalat stöd för organisationers, föreningars eller institutioners arbete eller ett stöd till andra viktiga verksamheter eller samhällsengagemang.

Kungligt beskyddarskap förekommer inom olika ämnesområden: välgörande verksamheter, miljö, natur, kultur, vetenskap, främjande av export, hälso- och sjukvård, friskvård och idrott med flera.

När en kunglighet åtar sig ett beskyddarskap innebär det att den kungliga personen främjar föreningens, institutionens eller organisationens verksamhet. Detta kan göras på olika sätt, men generellt innebär det att beskyddaren kan sägas ge vikt och status åt verksamheten genom att öka uppmärksamheten och medvetenheten kring organisationen och dess arbete. Vid beskyddarskap för mer långsiktig verksamhet syftar beskyddarskapet också till att inspirera andra människor till att bidra med sitt stöd.

Beskyddarskap kan även beviljas för enstaka arrangemang, såsom utställningar eller konferenser. Detta sker dock oftast om den aktuella kungligheten har möjlighet att närvara vid hela eller del av arrangemanget.

För att ett beskyddarskap ska komma till stånd ska föreningen, institutionen eller organisationen vara väletablerad och ha ordnad ekonomi. Ett beskyddarskap är alltid tidsbegränsat. Det kan antingen gälla för en enstaka aktivitet, alternativt om beskyddarskapet avser en mer långsiktig verksamhet i maximalt fem år. Om föreningen, institutionen eller organisationen önskar att beskyddarskapet ska förlängas efter att tiden gått ut, ska ansökan om nytt beskyddarskap göras.

Beskyddarskap för utländska föreningars, institutioners eller organisationers verksamheter åtas endast undantagsvis och med stor restriktion.

I beskyddarskapsförfrågan önskas följande information:

  • vem förfrågan är ställd till
  • beskyddarskapets syfte
  • bakgrundsinformation om organisationen eller projektet
  • information om datum och tidpunkt om det är ett tidsbegränsat arrangemang

Ansökan skickas till följande adress:

Beskyddarskap
H.M. Konungens Hovmarskalksämbete
Kungl. Slottet
107 70 Stockholm

Se urval ur Kungl. Familjens beskyddarskap