Prins Carl Gustafs Stiftelse

H.M. Konungens monogram

Prins Carl Gustafs Stiftelses ändamål är ”att huvudsakligen främja välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller andra kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål”.
 
Styrelsen har beslutat att inom ändamålets ram prioritera barn- och ungdomars verksamhet såsom deltagande i lägerskolor, skolresor eller andra studieresor (speciellt vad gäller barn med funktionshinder) med mera. 

Detta innebär att bidrag endast undantagsvis beviljas till kulturella, idrottsliga eller religiösa ändamål.
 
Stiftelsen beviljar ej bidrag till enskild behövande. Vad gäller bidrag till enskild behövande rekommenderar vi att sökande vänder sig till Föreningen FVO, tfn 08-411 54 39 vars verksamhet stöds av stiftelsen.

Bakgrund

Fonden startades 1946 genom en insamling till prins Carl-Gustafs födelsedag.

Fonden stödjer "välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller andra kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål".

Den kom till för att utgöra en möjlighet för prinsen att personligen stödja verksamhet som kan ha svårt att hitta stöd genom allmänna medel.

Genom åren har detta lett till att stöd kunnat ges bland annat till en mängd olika projekt inom flera områden.

Exempel på projekt som har getts stöd senaste året finns under rubriken Utdelningar nedan.

Ansökan

Stiftelsen får årligen omkring 1000 ansökningar varav cirka 300 beviljas. Totalt utdelas cirka 5 miljoner kronor per år.

Ansökan kan sändas in under hela året. Handläggningstiden är 2–3 veckor. Sökande meddelas per brev om beslut i ärendet.  

Fonden har ingen särskild ansökningsblankett utan ansökan görs i form av ett brev. Se kontaktuppgifter nedan.

I ansökan ska anges:

 • vad bidraget ska användas till
 • den totala kostnaden
 • om bidrag söks eller erhållits från annat håll

Glöm inte att ange postadress.

Kontakta oss

Prins Carl Gustafs stiftelse
Birgit Erngren
Kungl. Slottet
107 70 STOCKHOLM
08-402 60 54

Skicka meddelandeUtdelningar

Exempel på bidrag under 2018:

 • bidrag till deltagande i scoutarrangemanget Explorer Belt
 • bidrag till sex elevers vid gymnasiesärskola skolresa till Värmland
 • bidrag till fyra 15-åringars deltagande i ett ungdomsläger anordnat av CISV i Buenos Aires i Argentina
 • bidrag till sommarläger för barn i Ukraina
 • bidrag till ett ledarutbildningsprojekt för unga ledare i åldern 14–18 år
 • bidrag till 20 barns med diabetes skidresa
 • bidrag till arrangerandet av en helg för ungdomar för att de ska få ökad kunskap om FN :s utvecklingsarbete samt ökad förståelse för projektledning och ledarskap
 • bidrag till kostnaden för att frakta medicinsk utrustning för hörselförbättrande öronkirurgi till sjukhus i Etiopien
 • bidrag till arrangerandet av Stockholm International Youth Science Seminar
 • bidrag till grundsärskolans 13 elevers skolresa till Nordens Ark och Havets Hus
 • bidrag till de 50 särskoleelevernas besök på Världsutställningen Titanic Exhibition i Göteborg
 • bidrag till anordnandet av familjeträff för föreningens medlemmar
 • bidrag till anordnandet av sommarkollo för 16 barn med språkstörning