Riksmarskalksämbetet

Detalj av H.E. Riksmarskalkens ämbetsstav.

Detalj av H.E. Riksmarskalkens ämbetsstav. Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna

H.E. Riksmarskalken Fredrik Wersäll. Foto: Anna-Lena Ahlström/Kungl. Hovstaterna

H.E. Riksmarskalken

H.E. Riksmarskalken Fredrik Wersäll är Hovets högste tjänsteman och chef för Kungl. Hovstaterna. Han är ansvarig inför Kungen för Hovstaternas verksamhet.

Fredrik Wersäll är den 47:e riksmarskalken sedan ämbetet inrättades år 1607 och den nuvarande Kungens åttonde riksmarskalk.

Riksmarskalken håller i kontakterna med bland annat riksdag och regering.

Till sin hjälp har riksmarskalken ett kansli med en kanslichef och hovsekreterare. Till Riksmarskalksämbetet hör också Hovets personal- och ekonomiavdelning.

Överintendent Jan Lindman. Foto: Anna-Lena Ahlström/Kungl. Hovstaterna

Överintendenten

Riksmarskalksämbetets kansli

Kansliet handlägger juridiska och konstitutionella frågor. Det kan exempelvis gälla tillståndsärenden av olika slag och användande av bilder på Kungafamiljen eller den kungliga kronan.

Riksmarskalksämbetet bereder och expedierar även ärenden som gäller utnämningar, kungliga medaljer med mera.

Förfrågningar från forskare att få tillgång till material i Bernadotteska arkivet administreras också av kansliet.

Överintendent Jan Lindman är kanslichef.

Personal- och ekonomiavdelningen

Avdelningen har sedvanliga arbetsuppgifter som löne- och personaladministration liksom förhandlingar rörande anställningsvillkor. Dessutom utformar och handlägger avdelningen ärenden som rör arbetsmiljö och personalplan.

Antal tillsvidareanställd personal uppgår till totalt 273 personer, motsvararande 243 heltidstjänster. Av dem är 55 procent kvinnor och 45 procent män.

Dessutom anlitas extra personal, motsvarande cirka 66 heltidstjänster, bland annat vid middagar, under sommarsäsongen i visnings- och parkverksamheten och även för andra arbetsuppgifter.

Avdelningen har hand om redovisnings- och ekonomiarbetet vid Hovstaterna. Ett flertal kungliga stiftelser förvaltas av avdelningen.

Riksmarskalkens råd

Riksmarskalken är chef för Hovets personal. Vid ämbetet samordnas personalfunktionen, förhandlingar om kollektivavtal och MBL-frågor.

Två gånger i månaden sammanträder ett råd för att samordna de olika verksamheterna. Rådet, som består av chefer för de olika ämbetena och avdelningarna, leds av riksmarskalken.

Överhovmästarinna Kirstine von Blixen-Finecke. Foto: Anna-Lena Ahlström/Kungl. Hovstaterna

Överhovmästarinnan

Överhovmästarinnan

Överhovmästarinnan Kirstine von Blixen-Finecke har en rådgivande funktion vid Hovet. Överhovmästarinnan medverkar vid statsbesök inom landet och vid andra ceremonier enligt Kungens bestämmande.

Kleresistaten

Kleresistaten består av överhovpredikant Johan Dalman, pastor i Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen och hovpredikanter.

Läkarstaten

Läkarstaten, som ansvarar för den medicinska vården av Kungafamiljen, består av förste livmedici professor Mårten Rosenqvist och överläkare docent Lars Wennberg, livmedici med. dr. Viveka Frykman-Kull, med. dr. Veronika Agrenius, professor Angelica Lindén Hirschberg, och med. dr. Svante Norgren.

Hovtandläkarna Anders Ericson och Erik Öhrner ingår också i läkarstaten.

Hovauditören

Hovauditör Axel Calissendorff är Kungahusets juridiske rådgivare.

Riddarholmskyrkan

Riksmarskalksämbetet ansvarar för Riddarholmskyrkans visningar och vård. Tillstånd att använda kyrkan för olika ändamål ombesörjs av kansliet.