Strömsholms slottspark

Flygbild över Strömsholms Slott. Foto: Kungl. Hovstaterna.
Slottet och den lummiga parken omges av vidsträckta ängar, åkrar, ekhagar och hassellundar.

Stora ståtliga ekar och det ålderdomliga beteslandskapet mot Mälaren ger området en säregen karaktär. Här är både växt- och djurliv mycket rikt. Strömsholmsområdet har varit bebott sedan medeltiden.

Gustav Vasas hästuppfödning


Gustav Vasa gav hästen en speciell betydelse här, genom den hästuppfödning för Sveriges armé som han startade på kungsgården.

Slottet, trädgårdarna och parkerna har formats och danats av kungligheter sedan mitten av 1500-talet.

Ekipage med två hästar framför slottets entré. Allén i bakgrunden. Foto: Kungl. Hovaterna/Suzanne Möller.

Ett slott för drottningar


Framförallt de drottningar som fått egendomen i bröllopsgåva eller som änkesäte, har tillsammans med sina arkitekter, trädgårdsmästare och anställda haft stor betydelse för utvecklingen.

Olika tiders idéer, stilideal och förebilder har slagit igenom i anläggningens långa trädgårds- och parkhistoria.

En park med många funktioner


I dag är det närboende, turister och ryttare från Strömsholms ridskola som mest besöker och utnyttjar parken. Stora tävlingar genomförs varje år i lustträdgården.

Sommartid visas slottet och många konserter och bröllop arrangeras.

Slottsfasad i dimma. I förgrunden träbron över ån. Foto: Norberg Design AB/Dick Norberg.

Ett kulturarv värt att bevara

Många av träden i alléerna är åldriga och skröpliga och flera har försvunnit sedan 1970-talet. Även många buskar och buskage är borta.

Men parken, alléerna, de olika trädgårdarna och resterna av köksträdgården är tillsammans med det omgivande kulturlandskapet en del av vårt  kulturarv.

Området är skyddat som statligt byggnadsminne och naturreservat, som skall vårdas och levandegöras för kommande generationer.

Därför pågår arbete med vårdprogram, skyltprogram och information, samt planering för framtida trädförnyelse och restaurering.

Parken är öppen året om.