Uttalande av H.M. Konungen med anledning av att Svenska Akademiens stadgar förtydligas gällande utträde

Mot bakgrund av att ett antal av Svenska Akademiens ledamöter nu och tidigare förklarat att de lämnar Akademien eller inte deltar i dess arbete kommer det att göras en komplettering i stadgarna gällande utträde.

Jag har för avsikt att komplettera Svenska Akademiens stadgar på det sättet att det görs tydligt att det är möjligt att lämna Akademien på egen begäran. Den som under längre tid än två år inte deltagit i arbetet ska vidare anses ha lämnat Akademien, även om ledamoten inte formellt begärt sitt utträde.

Det är en given utgångspunkt i svensk och internationell rätt att den som inte längre önskar vara ledamot av en sammanslutning ska ha möjlighet till utträde. Denna utgångspunkt bör gälla också Svenska Akademien.

Jag har inlett ett samråd med Svenska Akademien om den närmare utformningen av stadgarna gällande utträde

CARL GUSTAF