H.M. Konungens tal vid riksmötets öppnande

Riksdagshuset, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Herr talman,
Ärade ledamöter.

År 1810 valde riksdagen Jean Baptiste Bernadotte till tronföljare. Då hade Sverige, bara året innan, fått en ny regeringsform, byggd på principen om maktdelning.

Med den fick vi självständiga domstolar och myndigheter. Medborgerliga fri- och rättigheter fastslogs. Och riksdagens makt stärktes.

Det var i detta nya Sverige som min anfader år 1818 – för två hundra år sedan – tillträdde tronen som Karl XIV Johan.

Ett sekel senare, 1918, befann sig världen och Sverige åter i förändring. Den 30 oktober öppnades ett urtima riksmöte i rikssalen på Stockholms slott. Min farfarsfar, kung Gustav V talade om ”den rättvisa och varaktiga fred, varefter hela den lidande mänskligheten längtar”.

I november samma år lade de stridande parterna ner vapnen. I juni 1919 undertecknades ett fredsavtal i Versailles.

Året därpå bildades Nationernas Förbund med Sverige som medlem. Detta förbund skulle komma att bli en föregångare till Förenta Nationerna, FN – i dag ett av flera viktiga forum för internationellt samarbete.

Vid årsskiftet avslutar Sverige sina två år som icke-permanent medlem i FN:s säkerhetsråd. Det har varit en värdefull möjlighet för vårt land att bidra till att upprätthålla fred och säkerhet.

Med första världskrigets slut tog en ny tid sin början. De kommande åren fattade Sveriges riksdag en rad avgörande beslut. Jag tänker då inte minst på de rösträttsreformer som lade grunden till den svenska demokratin som vi känner den i dag.

Ja, mycket har förändrats i Sverige under de gångna seklerna. Det demokratiska systemet och dess spelregler har fortsatt att utvecklas.

I dag liksom för hundra år sedan är demokratin något som vi tillsammans har att vårda och värna. Inte bara på valdagen, utan varje dag. Och nu, liksom då, vilar ett särskilt ansvar på Er, valda representanter för Sveriges folk.

Ärade ledamöter. Var och en av Er har fått medborgarnas förtroende att företräda dem här, i Sveriges riksdag.

De som lever i Sverige i dag, men också de generationer som kommer efter; de är Era uppdragsgivare.

De förväntar sig nu att Ni ska använda era kunskaper och erfarenheter till att verka för Sveriges bästa och för en god framtid för alla som lever här.

Att som riksdagsledamot förvalta folkets förtroende – det är inte ett enkelt uppdrag. Men samtidigt ett av de viktigaste man kan ha.

Det är också ett utsatt uppdrag. Många hundratals beslut ligger framför er. Vissa kommer att vara lätta att fatta. Andra svårare och mer komplicerade.

Landets intressen ligger i Era händer. Jag önskar er kraft, mod och visdom i ert viktiga arbete.

Jag förklarar härmed 2018/2019 års riksmöte öppnat.

Till toppen