H.M. Konungens tal vid konferensen ”Offentlig-privat samverkan för en hållbar svensk fisketurism”

Näringslivets hus, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Herr landshövding,
Bästa konferensdeltagare.

Fisketurism och sportfiske har en stor potential rent samhällsekonomiskt: Det handlar om ökade exportintäkter från utländsk turism. Om en starkare besöksnäring. Och om fler arbetstillfällen på den svenska landsbygden – med bättre möjligheter att bo, leva och verka där.

Ja, möjligheterna är stora. Och förutsättningarna är goda: Sverige har mycket vatten, attraktiva fiskarter och utbyggd infrastruktur.

Men, naturligtvis finns också olika utmaningar. Hur vi hanterar dessa kommer att avgöra framtiden för svensk fisketurism.

Vi ska komma ihåg, att med rätt beslut och utvecklingsinsatser har man faktiskt lyckats skapa fisketuristiska paradis på platser i världen med liknande, ja till och med sämre, förutsättningar än här.

Därför är en central fråga hur olika aktörer – offentliga och privata – kan samverka bättre för att utveckla våra svenska strömvatten till attraktiva besöksmål. En annan fråga är hur man gör detta på ett hållbart sätt, utan att skada känsliga ekosystem. Kort sagt: hur når vi största möjliga samhällsnytta med minsta möjliga miljöpåverkan?

Vid dagens konferens är både fiskeförvaltningen och näringen representerade, liksom akademi, regering och markägare. En bred uppslutning, vilket säkert kommer att bidra till en spännande diskussion.

Härmed förklarar jag konferensen ”Offentlig – privat samverkan för en hållbar svensk fisketurism” öppnad!