H.M. Drottningens tal vid konferensen ”Sverige Mot Narkotika”

Eskilstuna

(Det talade ordet gäller)

Jag är glad att få öppna denna viktiga konferens.

Det finns inget som gör mig så ont som när jag möter barn och ungdomar där drogmissbruk är en del av deras dagliga liv. Därför är det en central fråga för mig att verka mot narkotika och för ett drogfritt samhälle.

I samhällen där droger tillverkas, säljs och missbrukas skapas fattigdom, korruption och misär. Och det är barnen och ungdomarna som drabbas hårdast. De är de som förlorar sin tilltro, inte bara på det samhälle som vi lever i utan även på oss vuxna.

Alltför många barn, världen över och i Sverige, berörs av drogmissbruk. Antingen för att de själva missbrukar droger, eller för att de växer upp i familjer där narkotika är en del av vardagen. Detta är någonting vi måste se väldigt allvarligt på och göra vårt allra bästa för att förändra.

I FN:s konvention om barnets rättigheter poängteras det viktiga i att skydda barn från droger och narkotikans påverkan. I artikel 33 kan vi läsa: ”Konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder, innefattande lagstiftningsåtgärder, administrativa och sociala åtgärder i upplysningssyfte, för att skydda barn från olaglig användning av narkotika och psykotropa ämnen såsom dessa definieras i tillämpliga internationella fördrag och för att förhindra att barn utnyttjas i den olagliga framställningen av och handeln med sådana ämnen.”

Narkotika måste motarbetas med största kraft. För folkhälsans skull och för våra ungdomars skull.

Barn och tonåringars hjärnor är mer sårbara än vuxnas hjärnor för skador orsakade av droger. Vi vet i dag att unga som tidigt introduceras till droger löper större risk att utveckla ett drogmissbruk. Dessutom är risken större att de inte fullföljer sin skolgång.

Den ökande narkotikadödligheten oroar mig starkt. Det är i dag mycket lätt att skaffa olika narkotikaprodukter via nätet. Lagstiftning och kontroll av spridning hinner inte med den snabba utveckling som sker via internet och sociala medier. Vi kan inte skärma av omvärlden. Men vi kan, och vi ska, utgöra en motkraft. Vi måste, från samhällets alla sektorer, arbeta för att stödja våra unga att göra positiva och hälsosamma val i livet. Där är inte minst skolans miljö är en viktig arena.

Det som är det absolut viktigaste för mig är det förebyggande arbetet som vi kan göra tillsammans för barn och unga. Drogprevention måste vara så mycket mer än bara information. Det behövs långsiktiga visioner och engagerade vuxna för att kunna stärka och hjälpa barn och unga att välja en hälsosam livsstil.

Det var därför jag startade organisationen Mentor för drygt 20 år sedan. Mentors uppdrag är att förhindra drogmissbruk bland barn och ungdomar och att främja deras hälsa och välbefinnande. Våra program består av mentorskap – vilket innebär att vi bistår med omtänksamma vuxna som engagerar sig i unga människor och hjälper dem att navigera genom svårigheterna och utmaningarna med att växa upp. Jag ser hur Mentors program ger långvarig positiv effekt.

Mentor finns nu i Sverige, Storbritannien, Tyskland, Litauen, Lettland, USA och Danmark samt i Arabländerna- med regionalt säte i Libanon. Mentors vision är att skapa en värld där unga får växa och utvecklas hälsosamt och drogfritt. Vi har tre kärnprogram: Individuellt mentorskap som innebär en ettårig relation med en egen mentor, Jobbmentor med fokus på yrkesinspiration och föräldrakurser och seminarier.

De största riskfaktorer som finns för unga människor är brist på självkänsla och framtidstro, brist på självkontroll samt antisocialt beteende och negativa familjerelationer. En annan viktig riskfaktor är bristande engagemang i skolan. Därför är det så viktigt att barn och unga får rätt stöd i skolan. Varje barn måste få uppleva hur det känns att lyckas.

Våra program inom Mentor bygger upp de skyddsfaktorer som stärker förmågan att stå emot droger. Det handlar om att stärka ungdomars självkänsla och att ge dem hopp inför framtiden. Mentor arbetar också med ungas attityd till droger. Och med att erbjuda stöd till dem som har världens viktigaste och svåraste jobb: föräldrarna.

Sverige har förmånen att ha många och starka folkrörelser som aktivt arbetar mot narkotika och för ett drogfritt samhälle. Ni är många och ni är starka. Jag vill tacka er för det viktiga arbete ni gör, och önska er mod och kraft att fortsätta.

Denna konferens är ett utmärkt exempel på den samverkan som är så viktig. Ingen kan göra allt, men tillsammans kan vi göra väldigt mycket för att stötta våra ungdomar och varandra i kampen mot narkotikan.

Tillsammans kan vi skydda våra barn och unga från droger.

Tillsammans kan vi hjälpa dem till den hälsosamma och positiva framtid som varje ung människa förtjänar.

Tack.