H.M. Konungens tal vid galamiddagen för Finlands President Sauli Niinistö

Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Herr President,
Fru Jenni Haukio,
Herr Talman, Herr Statsminister, Excellenser
Vänner till Finland och Sverige,
Mina damer och herrar,

Det är en stor ära och glädje, för mig och Drottningen, att välkomna Er, Herr President, och Fru Haukio till Sverige och till Kungl. Slottet!

Finland och Sverige har en unik samhörighet och vänskap som grundas på många seklers gemensam historia. Att ni, herr President, avlägger ert första statsbesök i Sverige följer en gammal tradition. Detta värderar vi högt och det visar vår alldeles särskilda relation.

Den 600 år långa gemenskapen mellan våra länder gör att det i dag finns över 300 000 finska medborgare som har svenska som sitt modersmål och på samma gång finns det en finsktalande befolkning i nordligaste Sverige.

Vår formella gemenskap upplöstes i kriget 1808—1809. Länderna fortsatte dock att leva nära varandra, och relationen fördjupades ytterligare när Finland blev självständigt 1917.

Under det gångna seklet har Finland genomgått dramatiska och svåra tider. Ni har tvingats försvara ert land genom fyra krig. Sverige med sin långa fredsperiod har sluppit de umbäranden som krig innebär.

Idag lever våra länder under betydligt mer stabila förhållanden. Vi står ekonomiskt, politiskt och kulturellt nära varandra. Finlands och Sveriges anslutning till EU har ytterligare stärkt samarbetet. Vi är två jämlika nationer i den nordiska familjen och den Europeiska Unionen.

Våra länder har en närmast unik relation, med ett nära och brett samarbete inom samhällets alla områden.

Drottningen och jag har alltid upplevt en stor värme och närhet under alla våra besök i Finland. Jag vet att Kronprinsessparet möter samma uppskattning när de besöker er. Vi gläder oss också särskilt åt den tillgivenhet som Finlands folk visat i samband med Prinsessan Estelles födelse.

Närheten märks också genom flyttlassen som går mellan våra länder. Under efterkrigstiden bosatte sig omkring 300 000 finländare i Sverige. De bidrog starkt till att bygga den svenska exportindustrin. Finländarna är en stor grupp i Sverige och spelar en viktig roll för banden länderna emellan. Finska språkets ställning i Sverige har stärkts och är idag ett erkänt minoritetsspråk. Flera fristående skolor har också finska som ett av undervisningsspråken, bland annat Sverigefinska skolan som vi besöker imorgon.

Många flyttade även från Sverige till Finland. Då är det svenska språket en viktig länk mellan oss. Vi har dessutom två sammanhängande städer över gränsen i norr, Haparanda och Torneå.

Vi hoppas att det även i fortsättningen skall talas finska i Sverige och svenska i Finland. Språket är en del av ett lands kultur.

Kulturutbytet mellan Sverige och Finland är omfattande. En viktig och populär del inom detta utbyte är också idrott. De återkommande och ofta
spännande tävlingarna mellan våra länder inom många olika idrotter är uppskattade både i Finland och i Sverige.

När Sveriges och Finlands regeringar möttes, i maj 2009 i Tavastehus, beskrevs det i media som en "familjefest". Men den gemensamma deklarationen pekade också på en rad områden för fortsatt samarbete. Några av dessa var skyddet av Östersjön, forskningspolitik, avskaffande av gränshinder, försvarssamarbete, ömsesidigt arbete i den globala klimatfrågan och en enighet för ett starkt och öppet Norden.

Jag vill särskilt betona de allvarliga utmaningar som Östersjön står inför, inte minst de miljömässiga och ekonomiska. EU:s strategi för Östersjöregionen är ett viktigt instrument i arbetet för ett renare hav och en stark region. För ett tag sedan deltog jag i toppmötet i Finland om miljön i Östersjön, det så kallade Baltic Sea Action Summit. Man enades då om att alla krafter måste samverka för att rädda Östersjön. Låt oss gemensamt göra vad vi kan för att bidra till detta!

Näringslivet har de senaste decennierna varit en drivande kraft i vårt samarbete. Då vi båda är beroende av framgångar i utrikeshandeln är kontakterna mellan våra företag täta och de sker i en positiv anda. Fler än 75 000 svenskar arbetar i finskägda företag i Sverige. Svenska bolag har nästan lika många finländare i sina företag i Finland.

EU-medlemskapet har ytterligare fördjupat samarbetet mellan Finland och Sverige. Våra skilda vägar i den europeiska valutaunionen har inte påverkat detta. Vi delar en nordisk identitet, grundad inte bara på geografisk närhet utan också värdemässig samhörighet.

Öppenhet, jämställdhet, miljö, sysselsättning och en god välfärdspolitik är ledstjärnor för våra likasinnade länder. Vi har ett nära samarbete när det gäller det nordiska och nordisk-baltiska närområdet, inte minst inom den så kallade Nordliga Dimensionen. Vi har också gjort förenade ansträngningar med andra kringliggande stater vad gäller Arktis och Barents hav.

Vidare bidrar Sverige och Finland på det internationella planet i gemensamma insatser i kampen för fred och säkerhet. Detta sker via både FN och EU. Sverige stöder också aktivt Finlands kandidatur till FN:s säkerhetsråd. Vi båda är inte medlemmar i NATO, men är partnerländer som genom åren deltagit i en rad fredsfrämjande operationer. Våra soldater tjänstgör till exempel sida vid sida i norra Afghanistan. Det finns också ett omfattande och långvarigt samarbete mellan våra länders olika försvarsmyndigheter.

Herr President, Fru Haukio, jag har velat påminna om bredden i våra goda relationer. Människorna i Sverige och Finland har många och vardagliga kontakter. Låt oss tillsammans försöka bidra till att de yngre generationerna också finner varandra. Det är just i mötet mellan släktingar och vänner, mellan medarbetare och kollegor, som den svensk-finska relationen bäst förvaltas och förs vidare.

Vi är övertygade om att Ni kommer att bidra till att våra relationer utvecklas och fördjupas.

Det är en stor glädje för mig att, än en gång, varmt välkomna Er och er delegation till Kungliga slottet i kväll. Ni är alltid välkomna gäster i Sverige.

Herr President, för Er, för Fru Haukio, för Finland och dess folk, för vår djupa vänskap och det fortsatt nära samarbetet mellan våra länder, vill jag utbringa en skål.

Skål!

Till toppen