H.M. Konungens tal vid invigningen av Arsenalen

Strängnäs

(Det talade ordet gäller)

Fru statsråd,
Herr statsråd,
Herr landshövding,
Mina damer och herrar,

Sverige har sedan mycket lång tid, ja sedan medeltiden, haft ett försvar som haft stark anknytning till hembygden. Men precis som många andra delar av samhället så har försvarets organisation och verksamhet förändrats genom åren. De största förändringarna har dock skett under de senaste årtiondena.

Försvaret har haft stor betydelse, inte minst lokalt, genom landskapsregemente och hemvärnet. I tider av förändringar för försvaret blir det särskilt viktigt att värna om kulturarvet. Tidigare vårdades vårt militära arv ofta på regementen. Då fanns det ofta någon form av förbandsmuseum. Men den stora minskningen av antalet utbildningsplatser och förband gör att vi måste hitta nya vägar för att bevara kulturarvet.

Till de många regementen, med rötter i medeltidens försvarsorganisation, hörde Kungl. Södermanlands regemente. Det lades ner för 6 år sedan, 2005. Innan dess var det ett bra exempel på hur ett gammalt landskapsregemente utvecklades och anpassades till modern krigföring. Det avancerade från indelta knektar till fots över till stridsvagnar. För att värna om det gamla landskapsregementets kulturarv bildades 2006 Stiftelsen Södermanlands Militärhistoriska Samlingar.

Tidigt kom frågan om ett nationellt försvarshistoriskt museum, som skulle ha fordon i fokus. Fram till nu har det inte varit möjligt, av utrymmesskäl, att visa utvecklingen av alla de fordon som funnits inom försvaret. De olika fordonen har varit placerade i olika förråd och museer över hela landet.

Statens Försvarshistoriska Museer såg då möjligheten att i samverkan med Stiftelsen Södermanlands Militärhistoriska Samlingar skapa ett stort nationellt försvarsfordonsmuseum i Strängnäs.

Nu har resultatet av en gemensam kraftsamling mellan Strängnäs kommun, lokala krafter och sponsorer samt Försvarsmakten lett fram till Sveriges försvarsfordonsmuseum - Arsenalen.

Med dessa ord ber jag att få önska lycka till med verksamheten och förklarar härmed museet invigt.

Till toppen