H.M. Konungens tal vid WWF Sverige 40 år

Drottningholm

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,

Välkomna till Världsnaturfonden 40- och 50-års jubileum som vi firar här idag på Drottningholms slottsteater. Det har alltså gått 40 år sedan WWF bildades i Sverige och jag är en av dem som har varit med på WWF:s spännande resa ända sedan starten. Tänk vad tiden går...

Innan jag börjar berätta alltför mycket om WWF vill jag säga några ord om den plats där vi befinner oss idag. Drottningholms slottsteater uppfördes 1766 för Drottning Lovisa Ulrika. Det är ett av våra mest spännande kulturarv och scenen har ett genialt maskineri, helt i trä, som drivs för hand — precis som det gjordes på 1700-talet. Som ni hörde fungerar det riktigt bra.

Men nu tillbaka till WWF. Jag kommer inte att glömma den dagen när jag fick frågan om att bli hedersledamot i det då nybildade Världsnaturfonden WWF. Jag var kronprins på den tiden och blev mycket smickrad över förfrågan då naturvård är en av mina hjärtefrågor. 1987 tackade jag sedan ja till att bli ordförande för det nystartade WWF:s förtroenderåd - ett hedersuppdrag, helt i naturens tjänst.

Naturen är magisk. Från mina tidiga ungdomsår har skog, ängar, hav och fjäll lockat. Att njuta av de vida vidderna ger sinnesro och fantastiska skönhetsupplevelser. Mötet med en öländsk orkidé i en lund där näktergalen låter sina tonkaskader och sitt spel ljuda i försommarnattens trolska ljus; det är stor livskvalitet! För att inte tala om den spänning man kan uppleva i väntan på ett tidigt tjäderspel.

Vi som har varit med ett tag kan titta tillbaka på en fantastisk resa där Världsnaturfonden WWF har vuxit från en blygsam organisation med ett litet kansli och några få supporters i Sverige till att idag vara en av de största miljö- och naturvårdsorganisationerna i Sverige med över 190.000 supporters.

Om man lyfter blicken och tittar ut mot världen så har WWF idag en dominerande roll i världens miljö- och naturvårdsarbete med stöd av över 5 miljoner supporters.
Resan hit har varit lång och kantad av hårt arbete. Men också av stora vinster som ingen ens vågat drömma om när organisationen bildades 1961 i London av bland andra den kände naturvårdaren och marinbiologen Sir Peter Scott och Prins Bernard av Holland.

Det är egentligen förvånande, när man så här efteråt tänker på hur liten uppmärksamhet miljöfrågorna hade när WWF bildades 1961. Visst hade några viktiga böcker kommit ut till exempel Georg Borgströms Jorden vårt öde 1953. Senare kom Rachel Carsons Tyst vår (1963), Hans Palmstiernas Plundring, svält, förgiftning (1967) och några till. Men ordet miljö var faktiskt inte särskilt närvarande i den allmänna debatten.

Västvärlden var på sextiotalet ett rätt väl utvecklat industrisamhälle och konsumenterna kunde skaffa sig produkter av olika slag. Men kunskapen om vad utsläppen från fabrikernas skorstenar och avlopp innehöll var dålig. Eller så brydde man sig inte. Avfallshögarna fick växa utan att man insåg att avfallet kunde vara råvara i en riktigt utförd återanvändning.

Konsekvenserna av dessa bristande insikter blev därför allvarliga luft-, mark- och vattenföroreningar.

I jord- och skogsbruket användes bekämpningsmedel som slog hårt mot den biologiska mångfalden. Exempelvis var rovfåglarna, som ligger högst upp i näringskedjan, nära utslagning av kvicksilverbetningen. Många andra allvarliga exempel kan nämnas på giftspridning och galna brukningsmetoder som hotade känsliga biotoper.

Som flitig båtturist upplevde jag själv hur Östersjön drabbades av svår övergödning, algblomning och en omfattande säldöd. Det var högst obehagligt att se hur våra tidigare friska vatten snabbt försämrades och man undrade hur det skulle sluta.

Visst var hoten många. Men med allvaret i miljösituationen växte också insikten om att krafttag måste tas. Skyddet av miljön framstod alltmer som en fråga om mänsklighetens överlevnad.

Många insatser har också gjorts för att förbättra situationen. Mycket tack vare WWF och andra miljöorganisationers kraftfulla opinionsbildning. Men kolossalt mycket återstår för att vi ska kunna blåsa faran över. Om vi ens någonsin kan göra det med ständigt nya problem och utmaningar. Planeten jorden blir onekligen allt mer hårt utnyttjad med en växande befolkning, som behöver mer mat, kläder, hus, energi, transporter och mycket annat.

Under senaste åren har miljöarbetet i världen haft både bakslag och framgångar. Ett av våra allvarligaste hot är växthuseffekten. Visst hade vi hoppats mycket mer av Köpenhamnsmötet. Men å andra sidan kan vi hävda att de två stora internationella mötena, som hölls hösten 2010, dels i Nagoya i Japan och dels i Cancùn i Mexiko ingav förhoppningar. Besluten vid dessa möten utgör, tycker jag, avstamp för viktiga miljöåtgärder framöver.

Planen för biologisk mångfald som antogs i Nagoya med 20 angivna mål är löftesgivande. Får jag exempelvis peka på målen att integrera värdet av biologisk mångfald och ekosystemtjänster i nationalräkenskaperna samt att stoppa överfiskningen.

Jag vill gärna uttrycka en stor glädje över att få vara med i WWF-arbetet. Vi är en stor familj med fem miljoner deltagare om vi räknar in hela världsorganisationen. Det innebär en opinionskraft, som kan uträtta mycket, om vi känner vårt ansvar och sätter skuldrorna till i samordnade arbetsinsatser. Låt oss ta det som ett jubileumslöfte.

Som ordförande i Världsnaturfonden WWF:s förtroenderåd vill jag också säga ett stort tack till WWF:s samtliga medarbetare som är här i dag. Utan er hade WWF inte kommit så långt. Och utan er kommer vi inte heller att kunna lösa de utmaningar vi står inför.

Jag vill också tacka förtroenderådets ledamöter och styrelseledamöter som under åren har stöttat WWF och gjort det möjligt för WWF att växa och bli den kraftfulla organisation som den är idag. Jag vill samtidigt rikta ett stort tack till våra samarbetspartners och supporters. Vi kommer att behöva ert stöd även i framtiden för att kunna ta oss an de stora utmaningar som världen står inför!

Tiden är knapp. Mycket ska göras på kort tid. Men med WWF:s starka utgångsläge — 40 år av stora naturvinster i Sverige och 50 år i världen — och med WWF:s starka förankring lokalt och globalt kan WWF driva på utvecklingen så att vi människor ska kunna leva i harmoni med naturen. Låt oss gemensamt förvalta vår moder Jord som ett värdigt livsrum för alla kommande generationer!