H.M. Konungens tal vid statsbesöket från Estland

Estland

(Det talade ordet gäller)

Herr President,
Fru Ilves,
Mina damer och herrar,

Estland intar en särskild plats i svenskarnas hjärtan och det är en sann glädje för Drottningen och mig att på det svenska folkets vägnar få hälsa Estlands President Toomas Hendrik Ilves och Fru Evelin Ilves välkomna till Sverige. Det senaste estniska statsbesöket i Sverige ägde rum 1995 då presidenten Lennart Meri besökte Sverige. Drottningen och jag minns med glädje våra olika besök i Estland, särskilt statsbesöket i april 1992.

År 2011 är det tjugo år sedan Estland återvann sin självständighet och Sverige som första land öppnade en ambassad i Tallinn. Ert statsbesök, Herr President, är inledningen på vårt gemensamma högtidlighållande av detta jubileumsår. Ett antal evenemang kommer att genomföras i såväl Sverige som Estland med en kraftsamling i augusti och september då vi kommer att påminnas om de dramatiska händelserna för 20 år sedan.

Sverige och Estland delar en lång gemensam historia. Inte minst åren 1561–1710 då Estland var en hörnsten i Stormaktssverige. Det är roligt att höra att man i Estland ofta talar om denna period som ”den gamla goda svenska tiden”. Under hösten 1944 kom 25 000 ester och 7 000 estlandssvenskar till Sverige på flykt från sitt hemland.

Herr President, vi vet att Era föräldrar fanns med bland dessa flyktingar. Det som hände 1944 binder våra två länder nära samman även idag. Flyktingarna integrerades snabbt i det svenska samhället och de har alltsedan dess lämnat viktiga bidrag till den svenska utvecklingen.

Sverigeesterna kom genom konkreta hjälpinsatser och kunnande att spela en viktig roll för återupprättandet av Estlands självständighet. Idag har många gamla kontakter återknutits som bygger på flera århundraden av gemensam estnisk-svensk historia.

Drottningens fond till stöd för särskilt utsatta barn och ungdomar, World Childhood Foundation, har startat flera viktiga projekt i Estland. Hon minns med glädje sitt besök på ”Tartu Christian Adolescent Home” där barnen ges möjlighet till meningsfulla fritidsaktiviteter. Det är tillfredsställande att dessa projekt under åren gradvis tagits över av Childhoods estniska motparter och integrerats i det lokala sociala skyddsnätet.

Vänskapen mellan våra länder är stark och dialogen är aktiv. Nära personliga band finns på många olika plan, inte minst genom att Ni själv, Herr President, är född i Sverige.

Våra länder står varandra nära — både som grannländer och som medlemmar i EU. Vi har en djup värdegemenskap, till exempel när det gäller mänskliga rättigheter samt fred och säkerhet.

I Nordic Battle Group, en av EU:s snabbinsatsstyrkor, står vi sida vid sida beredda att rycka ut för att hantera kriser orsakade av konflikter eller naturkatastrofer runt om i världen. På så sätt bidrar vi till fred och säkerhet i och utanför vårt närområde, och till ett fördjupat försvars- och säkerhetspolitiskt samarbete inom Norden och Baltikum.

Östersjön har format vår del av Europa. Östersjön är inte längre, som under det kalla kriget, en ”barriär” som skiljer, utan vatten som förenar. Samtidigt är det ett faktum att Östersjöregionen står inför allvarliga miljömässiga och ekonomiska utmaningar.

EU:s strategi för Östersjöregionen, som antogs under det svenska EU-ordförandeskapet förra hösten, är en högt prioriterad fråga för båda våra länder. Strategin, som Ni Herr President som EU-parlamentariker var med om att ta initiativ till, är ett viktigt instrument i arbetet för en renare Östersjö och en konkurrenskraftig Östersjöregion. Det är glädjande att se att genomförandet av strategin fortskrider.

Det starka intresse som alltjämt finns för det svenska språket i Estland är en annan yttring av vänskapen mellan våra länder. Den svenska professuren vid Tartu-universitetet är åter besatt. Svenska lärare undervisar i det svenska språket i andra delar av Estland. Gustav Adolfgymnasiet i Tallinn och Nuckö gymnasium i Birkas har båda undervisning i det svenska språket. Svenska Odlingens Vänner (SOV), som förenar estlandssvenskarna i Sverige och Estland firade förra året sitt 100-årsjubileum.

Herr President,
Ert land har betytt mycket för Sverige inom kultur och vetenskap. Jag tänker då på alla talanger bland flyktingarna från Estland. Många av dem fick snabbt framträdande uppgifter inom sina områden i sitt nya hemland. De har spridit ära över sitt ursprung på samma gång som de har bidragit till utvecklingen i Sverige.

Den estniska kulturen har vuxit sig stark under de senaste 20 åren. Författaren Jaan Kross bjöd genom sina litterära verk på fascinerande resor i den estniska historien. Inom musiken firar tonsättaren Arvo Pärt triumfer världen över. Och det finns idag inte någon svensk manskör som inte har verk av Veljo Tormis på sin repertoar.

Många ester söker sig idag till Sverige, och allt oftare hör man estniska talas på Stockholms gator. Närmare hälften av barnen i den estniska skolan här i Gamla stan kommer från dagens Estland.

På våra universitet och högskolor finns många studenter från Estland som studerar medicin, ekonomi, miljöteknik och IT-kunskap. Dessa studenter lägger i dag grunden för ett stabilt och framåtblickande samarbete mellan våra länder.

Det är också glädjande att samarbetet mellan våra länder ökar — snabbt — på alla områden och på olika nivåer. Hållbar utveckling, innovation och IT — för att nu bara nämna några.

Förbindelserna vad gäller handel, finansväsende och näringsliv är livliga. Fler än 1500 svenskägda företag bedriver verksamhet i Estland och sysselsätter många ester. Sverige är också i särklass den största direktinvesteraren i Estland. Mot bakgrund av det stora intresse som estniskt näringsliv visat för Ert statsbesök, Herr President, har vi goda förhoppningar om att Estland ska öka sina investeringar i Sverige i framtiden.

Den omfattande turismen och det väl etablerade vänortssamarbetet leder till viktiga direktkontakter mellan våra medborgare.

Drottningen och jag ser fram emot ett fortsatt nära samarbete våra länder emellan. Slutligen vill jag gratulera till att det vackra Tallinn blev valt till Europas kulturhuvudstad år 2011, fylld med spännande arrangemang.

För vänskapen mellan Estland och Sverige och för Er Herr President och det estniska folkets fortsatta välgång ber jag att få utbringa en gemensam skål!

Skål!