H.M. Konungens tal vid Riksmötets öppnande

Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Herr Talman,
Ärade ledamöter av Sveriges riksdag,

I en demokrati är rösträtten en hörnsten. I vårt land är det sedan länge en självklar medborgerlig rättighet. Men alla äger inte den rätten. En fjärdedel av jordens befolkning saknar möjligheten att rösta. Det är därför glädjande att deltagandet i årets svenska val blev så högt. Den svenska demokratin vilar på en stabil grund.

Jag vill lyckönska er alla som nu mottagit väljarnas förtroende och förväntningar. Ett omfattande arbete väntar er med att finna lösningar på frågor som rör enskildas vardag och nationens framtid. Många unga människor vill och behöver komma ut i arbetslivet. Ett flertal äldre önskar fortsatt bidra med sina kunskaper och erfarenheter. De har också rätt att känna trygghet i vård och omsorg. Alla ser vi behovet av fortsatt arbete för att förebygga brottslighet och hävda rättssäkerheten. Behovet av en utveckling som ger ekonomiskt utrymme för fortsatta reformer är uppenbart. Ni står inför många svåra men engagerande utmaningar.

Sverige har under lång tid aktivt deltagit i samverkan med andra nationer för att främja mänskliga fri- och rättigheter, fritt handelsutbyte, bistånd vid katastrofer och kampen mot svält och fattigdom. Av tradition och övertygelse har Sverige också aktivt främjat fredsarbetet genom förebyggande insatser och genom att bidra till konfliktlösningar. Under senare årtionden har ansträngningarna att finna åtgärder mot de globala miljöhoten blivit alltmer angelägna. En omställning till hållbara lösningar för energifrågorna är en av de stora utmaningarna i vår tid.

Herr Talman,
År 2010 är ett märkesår – särskilt i min familj. I år är det 200 år sedan den franske marskalken Jean Baptiste Bernadotte valdes till Sveriges kronprins av Riksdagen i Örebro.

2010 blev också ett märkesår därför att vår nuvarande tronföljare ingick äktenskap. Jag vill framföra mitt och min familjs innerliga tack för all den värme som mött Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel i samband med deras bröllop.

Herr Talman,
En god samhällsgemenskap bygger på ömsesidig respekt och på fritt meningsutbyte. Den förutsätter tolerans mot oliktänkande och trygghet till liv och egendom. Sveriges riksdag har med framgång hävdat dessa principer i sin gärning att företräda svenska folket. Jag tillönskar er alla kraft och visdom att lösa de uppgifter som ligger framför er.

Jag förklarar härmed 2010/2011 års riksmöte öppnat.