H.M. Konungens tal vid Riksmötets öppnande

Riksdagen

(Det talade ordet gäller)

Herr Talman,
Ärade ledamöter av Sveriges riksdag,

I denna kammare inleddes högtidlighållandet av det så kallade märkesåret 1809. För 200 år sedan förlorades en tredjedel av den svenska nationen. Landskapen på östra sidan om Bottenviken införlivades i det ryska väldet. Efter svåra umbäranden, särskilt för det finska folket, har vi kunnat högtidlighålla detta märkesår som fria, oberoende och jämbördiga nationer.

I den bekymmersamma epok som då rådde, tog sig riksdagen samman och skapade 1809 en ny grundlag som skulle komma att gälla in i vår tid. För det skall också året 1809 minnas. Kunskap om vårt förflutna ger oss förhoppningsvis en stabilare grund att stå på i arbetet med att bygga en bättre och tryggare värld.

Det har sitt värde att högtidlighålla historiska händelser för att få kunskap om det förgångna och samtidigt lära för framtiden. Hos oss bör det väcka frågan vad vi vill att kommande generationer skall erinra sig och vara stolta över från vår tid. Det ligger i våra händer att försöka göra varje år och varje dag minnesvärd.

Nästa år blir också ett märkesår. Då har 200 år förflutit sedan den franske marskalken Jean Baptiste Bernadotte valdes till Sveriges kronprins. Och den nuvarande tronföljaren, kronprinsessan Victoria, avser att nästa år ingå äktenskap med Herr Daniel Westling. 2010 blir ett år att minnas - särskilt i min familj.

Sverige och Sveriges regering har ett stort ansvar att genomföra EU ordförandeskapet och därmed också anta utmaningen att lösa, tidvis, mycket komplicerade frågor för framtiden.

Om världens nationer vid sitt möte i Köpenhamn kunde enas om, att kraftfullt samverka för att lösa klimatfrågan, då skulle det bidra till att också detta år blir till ett märkesår för kommande generationer.

Med denna förhoppning vill jag önska er alla, valda ombud för Sveriges folk, kraft och visdom att föra vår nation vidare i en för alla medborgare gynnsam utveckling.

Jag förklarar härmed 2009/2010 års riksmöte öppnat.