H.M. Konungens tal vid Alnarps jordbruks- och trädgårdskonferens

Alnarp

(Det talade ordet gäller)

Herr landshövding,
Mina damer och herrar,

Alnarp arrangerar för 4:e året en jordbruks- och trädgårdskonferens. Tema för årets möte är "Klimatförändringarna och företagande inom den gröna sektorn". Det är ett ämne som berör många människor.

Klimatförändringarna är ett omfattande globalt problem. Men vi kan på olika sätt verka för en bättre och mer hälsosam värld. Ny teknologi skapar förutsättningar för minskade koldioxidutsläpp, också inom jordbruket.

Även om klimatet blir varmare kan man genom växtförädling få fram grödor med egenskaper som är bättre anpassade till ett varmare och fuktigare klimat. Dessutom kommer förädling mot skadedjur och sjukdomar sannolikt att bli än viktigare i ett varmare klimat.

Jordbruket kommer att behöva arbeta ännu mer med miljöfrågor och minskat kemikalieberoende. Inte bara för miljöns skull, utan även för att möta konsumenters krav på nyttiga livsmedel.

Den gröna näringen har stor betydelse för både livsmedelsproduktionen och sysselsättningen i Skåne och i Sverige. Trots den globala lågkonjunkturen ser vi en bransch med ökad efterfrågan och hopp för framtiden. Det gör att branschen klarar sig bättre än de flesta andra. Det är glädjande.

Dessutom kan ett samarbete mellan näringsliv och universitet ge goda möjligheter för utveckling. Fakulteten på SLU här i Alnarp har genom olika samarbetsprojekt ett brett kontaktnät med livsmedelsföretag, kommuner och myndigheter. Det är bra för att kunna ta tillvara på all samlad kunskap inom jordbruksnäringen. Icke desto mindre behövs internationella samordnade insatser för att förbättra jordbruksproduktionen i hela kedjan.

Det gäller allt från växtförädling för bättre klimatanpassning, ökad kvalitet, bättre sjukdomsresistens, nya odlingsmetoder, till en rättvis distribution och handel. Under dagen får vi ta del av många intressanta föredrag som berör både klimatförändringen och företagande inom den gröna sektorn.

Många åhörare får förhoppningsvis ny lärdom och nya insikter i en svår problematik. Jag ser fram emot en lärorik dag och önskar en god fortsättning på dagens konferens.

Tack!