H.M. Konungens tal vid Riksmötets öppnande

Riksdagen

(Det talade ordet gäller)

Hr Talman,
Ärade ledamöter av Sveriges riksdag

Svenska folket har ännu en gång gått till val för att utse företrädare till riksdag och kommunala församlingar. Jag vill lyckönska er alla som fått väljarnas förtroende och tillönska er insikt och visdom att motsvara deras förväntningar. Det är ett ansvarsfullt arbete, som ligger framför er.

Valet har gett oss en ny påminnelse om förmånen att få leva i en demokrati. En demokrati hålls vital när många deltar i de samtal och diskussioner som föregår beslut. Det är därför glädjande att andelen väljare som aktivt utnyttjat sin rösträtt ligger på en oförändrat hög nivå.

En hörnsten i varje demokrati är yttrandefriheten. Den är knuten till ett ansvar för hur friheten skyddas. Frågan om hur det bäst sker är och måste vara ett centralt tema i samhällsdebatten.

Hr talman!

Vi har i år kunnat glädjas åt en osedvanligt varm och vacker sensommar. Jag hoppas att också ni, som varit upptagna av valrörelse, kunnat njuta av den. Men mitt i den angenäma värmen kan vi känna en viss oro. Är det bara en naturlig variation mellan kalla och varma somrar vi upplever? Eller är det effekten av den globala uppvärmningen som redan gör sig påmind?

Många har ställt samma fråga efter flera svåra naturkatastrofer runt om i världen under senare år. Den formuleras allt oftare i den vetenskapliga forskningen och i vardagliga samtal. Det är en av vår generations ödesfrågor att klara ut hur våra levnadsvanor påverkar miljön. Vi måste finna kloka och verkningsfulla åtgärder som säkerställer villkoren för allt levande på vår jord.

För varje år som går, blir det alltmer uppenbart hur liten världen är. Vi påverkar varandras livsvillkor över alla generations- och nationsgränser. Den frihet och trygghet vi själva kräver måste också andra ha rätt att förvänta sig. Sveriges traditionellt aktiva deltagande i internationella fora som verkar för mänskliga fri- och rättigheter och en god miljö är uttryck för denna värdering. Närvaro av svensk trupp i riskfyllda operationer för att säkerställa fred och frihet är i detta sammanhang också av stor betydelse.

Det är samtidigt viktigt att ta sig an svåra frågor vi möter i vår närhet. Efter öppna diskussioner kan vi nå fram till lösningar på olika samhällsproblem.

Jag tillönskar er kraft och kunskap att i ert ansvarsfulla värv finna vägar till ökad förståelse och respekt människor emellan och att fortsätta arbetet med att ytterligare förbättra människors trygghet och framtidstro.

Med dessa ord förklarar jag 2006/2007 års riksmöte för öppnat.