H.M. Konungens tal vid IVL 40 år

(Det talade ordet gäller)

Ärade jubileumsgäster!

Fyrtio år har gått sedan IVL Svenska Miljöinstitutet grundades och miljöfrågorna är idag lika aktuella som då. Kanske är de rent av ännu mera i fokus, eftersom de förekommer i den dagliga debatten på ett annat sätt än i slutet av 1960-talet. Då handlade debatten mest om lokala problem - vad som kom ut ur skorstenar och avloppsrör och gifter som hamnade rakt ut i naturen.

Många av de problemen är idag åtgärdade. Ett exempel är den svenska pappers- och massaindustrin som har kunnat minska många av sina utsläpp ända upp till 95 procent. Idag talar man till och med om helt slutna fabriker, utan några som helst utsläpp. Detta goda resultat har bland andra forskarna vid IVL bidragit till.

Övergödning av Östersjön


Mycket annat har också blivit bättre, men det återstår en hel del att göra, tyvärr. Vi ser exempelvis fortfarande en kraftig övergödning av Östersjön, trots stora forskningsinsatser och många praktiska åtgärder. Detta har vi alla påmints om de senaste somrarna då algblomningen har varit kraftig.

Jag minns en gång för många år sedan, då jag deltog i en IVL konferens på temat "Vår värld 2010" . Nu är vi snart där - bara några år återstår till 2010. Bland ämnena som togs upp då, fanns försurningen av mark och vatten.

Lyckosamt nog verkar inte försurningen ha blivit ett lika stort problem i Europa, som man då befarade. Installationer av ny reningsteknik i fabriker har bidragit till en positiv utveckling, men problemen kvarstår fortfarande i de länder där man förbränner kol i stor omfattning, framförallt i Asien.

Klimatfrågan är mer aktuell än någonsin, genom allt mer omfattande utsläpp av växthusgaser från förbränning av fossila bränslen och den ökande trafiken.

Global uppvärmning allvarlig situation


När jag förra året ordnade ett colloquium om den globala uppvärmningen fick jag för första gången klart för mig hur väldigt allvarlig situationen är.

Om vi inte drastiskt kan minska utsläppen av växthusgaser, så kan vi komma att stå inför mycket stora problem i framtiden i form av flera extrema väderhändelser, som stormar, cykloner och översvämningar.

Även om vi inte med säkerhet vet om orkanen Katrina, som förstörde stora delar av New Orleans, förra året, var orsakad av människans okunskap eller inte, så ger det en antydan om vad som kan vänta oss.

Det verkar som om vi idag är mer medvetna om att miljöfrågor inte längre är bara lokala utan berör alla människor på jorden. I Sverige har vi haft förmånen att under relativt lugna förhållanden kunna utveckla ett starkt miljöengagemang i form av kunskap och praktiska lösningar.

Hållbar utveckling viktigt


Rubriken för dagens jubileumsprogram, "Med lösningar för en hållbar framtid", och den breda uppslutningen kring det, ger en tydlig fingervisning om att hållbar utveckling är en viktig fråga.

Under flera av mina resor utomlands med forskare och representanter för svensk industri och för olika miljöteknikföretag, har jag förstått vilket enormt behov det finns i världen för kunskap och för praktiska lösningar. Detta gäller inom några områden som rent vatten, minskat avfall, ren luft, miljövänliga transportsystem och hållbart byggande. Därför har jag med intresse tagit del av de projekt där
IVL är engagerat i "hållbar stadsutveckling" i vissa städer i Kina.

Vital 40-åring


40-åringen IVL är alltså mycket vital och står nu inför många stora och viktiga utmaningar. Jag vill gratulera till 40 år med värdefulla insatser, nationellt som internationellt.

Nu önskar jag fortsatt framgång med den viktiga verksamheten.

Jag ser fram emot en spännande och stimulerande dag då problem och lösningar kring hållbar utveckling skall diskuteras från olika håll.