H.M. Konungens tal i Stockholm den 6 juni 2002

Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Kära Nationaldagsfirare,

Kära Stockholmare,

Under senare år har det varit tradition för Drottningen och mig att resa ut i landet för att fira Nationaldagen för att sedan på kvällen återvända till Stockholm och högtidligheterna här. Våra resor har givit oss starka intryck av mångfalden i vårt land, både i fråga om natur och kultur, och av livskraften i olika landsändars arv och traditioner.

I år känns det naturligt att ägna hela Nationaldagen, för att inte säga hela veckan, åt vår huvudstad Stockholm, som nu firar sitt 750-årsjubileum som stad.

Besökare i Stockholm brukar lovprisa stadens skönhet. Vi, som bor och verkar här, vill gärna instämma. Samspelet mellan fria vattenytor och den historiska stadskärnan ger starka skönhetsupplevelser. Utsikten över Riddarfjärden eller Strömmen en tidig försommarmorgon är strålande vacker och svår att klä i ord.

Stockholm är vår huvudstad, en stad som tillhör alla som bor i Sverige. Här finns människor från hela världen. Hit kommer besökare för att se Slottet och Wasamuseet, uppleva storstadens starka puls och kanske få en smak av den unika skärgården tätt inpå. Stockholm är en spegel av mångfalden i Sverige, som är berikande och har djupa rötter i vår historia och tradition.

Det är viktigt med nationell identitet, inte minst i en period av snabbt växande internationalism. Den stora uppslutningen kring Nationaldagen i år är ett vittnesbörd om detta. Men en klar identitet får inte leda till missriktad nationalism. I dag intar vårt land sin självklara plats i en vidare, internationell gemenskap. Det innebär nya möjligheter till dynamisk utveckling, men också förpliktelser att forma framtiden gemensamt och för allas bästa.

Vår tid utmärks på många sätt av internationalisering och globalisering. Världen blir mera gränslös och erbjuder många möjligheter, som ökad handel, ökade kontakter människor emellan och ett ökat utbyte av kunskap. Vi som bor i Sverige är beroende av andra länder och folk. De nationella traditionerna blir därmed allt viktigare. Kulturell gemenskap och språk får en ökad betydelse för vår identitet.

Den Miljövårdskonferens som ägde rum här i Stockholm år 1972, i FN:s regi, blev startskottet till ett internationellt miljötänkande. Nu trettio år senare har vi kommit en bit på väg men hur mycket finns inte kvar att göra! Här har Sverige en viktig roll att spela.

Konflikter och krig utgör hot mot världsfreden. Den europeiska unionen är och förblir ett fredsprojekt. Detta blir särskilt tydligt när stora delar av det forna Östeuropa nu klappar på porten för en plats i gemenskapen. Gamla fiender har blivit bundsförvanter för fred.

Men vi får inte bygga nationella fästningar, stängda mot omvärlden. Vi måste lägga all vår kraft på levande samverkan med andra delar av världen, för fred, frihet, demokrati, ekonomisk och mänsklig utveckling. Både nationellt och internationellt gäller det att bygga på en gemensam värdegrund, att alltid och till det yttersta slå vakt om varje enskild människas värde. Många finner grunden och kraften för en sådan livshållning i sin tro. Andra söker utgångspunkt och drivkraft på annat sätt. Men för alla gäller det att finna vägar att verka för ett gemensamt handlande för människornas bästa.

I dag skymtar på olika håll i världen tecken på växande främlingsfientlighet. Utifrån den värdegrund jag nyss nämnde, måste vi bjuda motstånd mot sådana stämningar. Vår styrka finns i vår demokratiska samhällsordning. Den måste ligga fast. Den är en nödvändig del av vår nationella identitet.

Det yttersta ansvaret för hur vårt samhälle skall se ut ligger på var och en av oss. Det är inte enbart stora insatser som krävs utan också enkla vardagshandlingar: Vaksam blick, respekt för våra medmänniskor och vilja att ställa upp för dem som behöver vårt stöd.

Vi firar idag vår Nationaldag, i vår stolta och sköna huvudstad - hela Sveriges stad. Här blandas sten, hav och grönska i lagom proportioner. "Kalla den Änglamarken eller Himlajorden om Du vill, jorden vi ärvde och lunden den gröna" så heter det i en av våra folkkära sommarsånger, som vi med sådan glädje sjunger så här i sommarens vackraste tid. Vi hyllar vårt land, vi hedrar vår blå-gula fana och vi gratulerar Stockholm till 750 stolta år.