H.M. Konungens tal vid riksmötets öppnande

Riksdagen

(Det talade ordet gäller)

Fru Talman,

Ärade riksdagsledamöter,

I år har vi tagit steget in i ett nytt årtusende. Vi har försökt summera det gångna seklet och millenniet. Samtidigt blickar vi framåt för att bedöma framtiden.

Detta är svårt och resultaten varierar alltefter den utgångspunkt som var och en har. Som en gemensam ledstjärna för oss svenskar framstår emellertid önskan, att befästa och fördjupa vår demokrati. Vi vill också vårda vår nationella integritet, samtidigt som vi finner vår plats i en vidare gemenskap.

Vår parlamentariska demokrati har långa traditioner och är idag en central garant för vår identitet. När ombuden till riksdag och kommun väljs ger svenska folket dem sitt förtroende. Samtidigt tar de personligt ansvar för fattade beslut. Detta innebär dock inte att den enskilde medborgaren fråntas eget ansvar och handlingsfrihet.

Som riksdagsledamöter har ni en svår uppgift. Ni skall både se till nationens bästa och värna om den enskilde individens rättigheter och möjligheter. Ni förutsätts kunna lösa dagsaktuella problem och samtidigt förutse långsiktiga konsekvenser av de beslut Ni fattar.

Så här, i inledningen av årtusendet, har det i den allmänna debatten utkristalliserat sig vissa övergripande frågor, som svenska folket ser som viktiga för framtiden.

Fred och säkerhet i Europa, men även i mera avlägsna delar av världen, är ett allt överskuggande mål på samma sätt som en rättvis fördelning av jordens resurser. Miljöfrågorna, som intresserar mig särskilt, är av avgörande betydelse inte enbart för oss utan också för kommande generationer. Tillgången till rent vatten är livsavgörande för alla människor. Nödvändigheten att besegra vår tids svåra sjukdomar är en viktig målsättning för den medicinska forskningen. Migration, från olika länder, frivillig eller ofrivillig, kräver särskild omsorg för att underlätta en smidig integration. Skolor, högre utbildning och forskning skall hela tiden anpassas efter aktuella och kommande behov.

Allt detta och mycket därtill är frågor som vi medborgare hoppas att våra folkvalda skall ta ställning till. Arbetet kan väl många gånger vara både tungt och otacksamt. Sveriges Riksdag utgör hjärtat i vår demokratiska process. Vi kommer att följa Er ansvarsfulla verksamhet med stort intresse och engagemang under det nya arbetsåret.

Jag önskar Er, valda ombud för Sveriges folk, lycka och välgång i Ert viktiga värv.

Härmed förklarar jag 2000/2001 års riksmöte öppnat.