H.M. Konungens tal vid galamiddagen för Sloveniens President Milan Kucan

Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Herr President, Fru Kucan!

Det är en glädje för Drottningen och mig att välkomna Er till detta statsbesök i Sverige. Vi hälsar Er som ledare för den nya staten Slovenien, som 1991, på ett beundransvärt sätt tillkämpade sig oberoende och egen identitet. Ert land är nu snabbt på väg mot politisk och ekonomisk integration i de västliga institutionerna och samarbetsorganen. Det är allmänt känt, att Ni, Herr President, med Er långa politiska erfarenhet och kunskap, har spelat en avgörande roll i Sloveniens gynnsamma utveckling under det gångna decenniet. Under Er ledning har landet blivit en aktad medlem av det internationella samfundet.

Slovenien är till detta års slut medlem av FN:s säkerhetsråd. Delvis har detta medlemskap sammanfallit med Sveriges under 1997-98. Redan från början upprättades goda kontakter mellan våra utrikesdepartement och FN-representationer, och vi utvecklade ett nära samarbete i säkerhetsrådet. Sloveniens särskilda insikter om förhållandena i Balkan har naturligtvis varit värdefulla i fråga om det aktuella skeendet i Bosnien och Kosovo.

Vi vet att Ni Herr President personligen är engagerad i arbetet med Balkanområdets långsiktiga stabilisering. Även EU-länderna verkar aktivt i denna sak. Sloveniens insatser är av stort värde och visar tydligt på den vilja som finns att bli en aktiv medlem av det nya EU, som nu söker fördjupa sin gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.

Vi är väl medvetna om att Slovenien, dess parlament och regering, med stor iver och beslutsamhet gör allt för att förbereda sig för medlemskap i EU. Det är allmänt bekant, att Ert land hör till de främsta kandidaterna inför EU:s utvidgning på grund av den ekonomiska utvecklingsgraden, det demokratiska och rättsstatliga styrelseskicket och det utrikespolitiska engagemanget . Icke desto mindre krävs ytterligare ansträngningar för att förbereda medlemskapet. Sverige har redan, efter förmåga, sökt bilateralt bidra till Sloveniens ekonomiska och administrativa utveckling. Vi är beredda att fortsätta detta samarbete.

Med stor tillfredsställelse kan vi konstatera, att handelsförbindelser och andra ekonomiska kontakter mellan våra båda länder är livliga och stadigt växande. Många ledande svenska företag har goda framgångar i Slovenien. En betydelsefull handelsdelegation åtföljer Er hit till Sverige, Herr President, och detta kommer säkert att resultera i en ytterligare fördjupning av våra relationer.

Våra kontakter på kulturens område, både nu och i historisk tid, är intressanta. Som exempel vill jag nämna, att slovenska forskare hade nära kontakt med botanikens Carl von Linné, och att en av den svenska nationalromantikens förgrundsfigurer inom litteraturen, Carl Snoilsky, var av slovensk familj. Han har i sin diktning bland annat besjungit Sloveniens och Ljubljanas skönhet. Den slovenska författardelegation, som just nu besöker Sverige, visar på det intresse, som fortfarande finns för ett litterärt utbyte och som är i högsta grad levande.

I morgon skall Ni, Herr President, föreläsa i Aula Magna vid Uppsala Universitet. Detta är ett mycket uppskattat inslag i detta statsbesök, särskilt med tanke på att Uppsalas och Ljubljanas universitet samarbetar på flera områden. Ett omfattande forskningssamarbete förekommer också mellan Karolinska Institutet här i Stockholm och slovenska läkare inom neurokirurgin.

Så visar det sig, Herr President, att vänskapen mellan våra länder vilar på gammal grund och idag fördjupas på alla områden. Om några månader, i januari nästa år, öppnar Sverige en ambassad i Ljubljana och därigenom förbättras möjligheterna till dagliga och vidgade relationer mellan våra två länder ytterligare. Jag är övertygad om att detta statsbesök kommer att leda till att behovet av sådana kontakter ökar. Sverige ser också fram emot att, inom en nära framtid, få se Slovenien som medlem av EU och därigenom ytterligare bredda vårt samarbete i det moderna Europa.

Drottningen och jag ser fram emot att få visa på vad vi tror är, för Er, intressanta delar av vårt svenska samhälle under de kommande två dagarna. Förutom Uppsala står även Linköping på programmet. Kultur och näringsliv kommer att erbjuda Er ett varierat program.

För Er, Herr President och för Fru Kucan, för Slovenien och dess folk och för fortsatt samarbete och vänskap mellan våra båda länder vill jag be Er alla förena Er med mig i en skål.

Tack.