H.M. Konungens tal vid riksmötets öppnande

Riksdagen

(Det talade ordet gäller)

Fru Talman,

Ärade riksdagsledamöter,

Valda ombud för Sveriges folk,

Efter valrörelsen samlas nu en ny riksdag till sitt första riksmöte. Många och viktiga frågor står på dagordningen för det kommande arbetsåret.

Valrörelser är betydelsefulla för demokratin. Då lyfts samhällsfrågorna fram till debatt och den förda politiken granskas. Visionerna om hur vi skall fortsätta att bygga Sverige presenteras.

En stor uppgift för riksmötet blir att förbereda landet för 2000-talet. Det är då särskilt viktigt att tänka och handla långsiktigt. När vi står inför ett nytt millennium, känner vi påtagligt vårt gemensamma ansvar för vårt framtida samhälle.

Ser man på de yttre förutsättningarna för riksdagens arbete, erbjuder denna långsiktighet en stor utmaning, eftersom situationen i vår omvärld för närvarande präglas av osäkerhet både ekonomiskt och politiskt. Den ekonomiska utvecklingen i världen har stor inverkan på en exportberoende industrination som Sverige och sätter inte gränser enbart för riksdagens handlingsfrihet utan påverkar också den enskilde medborgarens vardag.

När vi följer dagshändelserna i vår omvärld, bibringas vi en bild av en värld fylld av kriser och krig. Färsk statistik visar dessbättre ett annat facit. Sedan 1992 har antalet konflikter tvärtom minskat. Glädjande nog beror minskningen till stor del på att flera fredsavtal har tecknats. Med hänsyn till vårt lands starka engagemang i FN är det också med tillfredsställelse vi kan konstatera att denna organisation har spelat en viktig roll vid tillkomsten av många av dessa avtal.

Som medlem av FN:s säkerhetsråd, har Sverige påtagit sig ett stort ansvar både för att FN skall lyckas i sina fredsskapande och fredsbevarande uppgifter och för att vårt land framstår som en mönsterdemokrati. Aldrig tidigare i världshistorien torde demokratin ha framstått så klart som ett ideal att sträva efter. Inte minst har Sverige en viktig uppgift när det gäller att leva upp till och på olika sätt verka för de mänskliga rättigheter, som FN formulerade första gången för 50 år sedan.

Statsbesöken utgör en viktig plattform för arbetet med att främja kontakter mellan Sverige och andra länder. Under det gångna riksdagsåret har Drottningen och jag haft glädjen att hälsa flera utländska statschefer välkomna till vårt land. Under föregående höst avlade presidenterna från Österrike och Ryssland och under våren presidenterna från Italien och Argentina statsbesök i Sverige.

Vi kommer alla att med uppmärksamhet och intresse följa Ert arbete i Riksdagen. Många nya ledamöter har efter årets val fått säte i Sveriges riksdag. Jag avslutar med att önska Er samt alla övriga valda ombud för Sveriges folk lycka och framgång i Ert ansvarsfulla värv.

Med dessa ord förklarar jag 1998/99 års riksmöte öppnat.