H.M. Konungens jultal 1973

Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Svenskar i fjärran länder,
Svenskar på de sju haven,
Jag vill sända er en varm Jul- och Nyårshälsning.

I många svenska hem går tankarna idag till någon familjemedlem eller någon vän som befinner sig ute i världen och som saknas i hemmets krets. Särskilt tänker vi på dem som måste tillbringa julen i avskildhet och ensamhet.

Och ni svenskar, som befinner er utomlands, riktar nog på samma sätt era tankar till familjen, släktingarna och vännerna här hemma, kanske ofta till minnesbilder av jular med knarrande snö och julstjärnor i fönstren.

De stora avstånd som skiljer er från oss här hemma överbryggas nu vid denna tid av våra tankar som nu möts i en känsla av samhörighet och sammanhållning.

Personligen har jag efter min Farfars bortgång i höst fått många bevis på den känsla av samhörighet som förbinder svenskarna utomlands med hemlandet, men jag har tyvärr inte kunnat nå var och en med ett personligt tack för alla brev och välgångsönskningar. Jag vill ta detta tillfälle till vara att nu framföra mitt uppriktiga och varma tack.

Sammanhållningen är viktig för oss alla. Vi här hemma behöver er. Utan era insatser runt om i världen skulle vår handel och vår sjöfart inte fungera och utrikeshandeln är ju av vital betydelse för vårt lands hushållning. Ni utlandssvenskar, vare sig ni arbetar för utrikeshandel, i biståndsverksamhet eller annan internationell aktivitet, så binder ni samman Sverige med främmande länder och folk. Det är era dagliga kontakter som är så viktiga för att vi ska kunna skapa förståelse mellan folken. Den uppfattning utlänningarna har om Sverige och svenskar präglas i hög grad av de intryck ni kan ge dem. Dessa intryck gör Sverige­ bilden mera mänsklig och dämpar de överdrifter i ena eller andra riktningen som avståndet kanske ger upphov till.

Ni svenskar i utlandet känner nog också att ni behöver Sverige som en fast punkt i tillvaron. I det rörliga internationella livet krävs trots allt en förankring någonstans. Det är naturligt att hembygden skänker den särskilda känsla av trygghet som en främmande miljö kanske inte alltid kan ge. Världen förändras numera mycket snabbt. Stora förändringar i vårt dagliga liv kan plötsligt uppstå av orsaker som ligger långt utanför vår kontroll. Och hela framtidsbilden kan förändras på ett sätt som vi i vår lugna tillvaro inte hade förutsett. Vi kan inte göra så mycket åt de stora skeendena i världen, men vi måste ändå följa med i tiden och göra så gott vi förmår för att dämpa motsättningar och hjälpa till att skapa ökad förståelse och vilja till samarbete.

Vi svenskar har ju kommit relativt långt i materiellt framåtskridande och i åtnjutande av mänskliga rättigheter. Men materiellt välbefinnande och humanitära rättigheter innebär också ansvar och skyldigheter:

Ansvar att förvalta de förmåner vi har skapat för oss själva; skyldigheter att bistå dem som inte har kommit så långt som vi. Men att bistå människor är inte bara att ge pengar utan också att på andra sätt visa vår samhörighet med människor i andra länder. Vi måste i tanke och handling visa respekt för våra medmänniskor. Både här hemma och ute i världen.

Julens budskap är frid på jorden och till människorna ett gott behag.

Jag önskar att julen skall föra våra tankar i denna riktning ty då blir denna högtid inte bara god och glad utan får även en djupare mening.

Jag önskar er än en gång alla en God Jul och ett Gott Nytt År.