Förtydligande av Svenska Akademiens stadgar nu genomfört

Hans Majestät Konungen har, efter samråd med Svenska Akademien, idag förtydligat Svenska Akademiens stadgar på det sättet att det tydliggörs att en ledamot kan lämna Akademien på egen begäran.

Hovprotokoll nr 6, 2 maj 2018

Hovprotokoll nr 6, 2 maj 2018

Bestämmelsen ska ses som ett förtydligande av den syn som numera gäller vad avser rätten att lämna ett samfund av det slag som Akademien utgör. Den bör omfatta också sådan otvetydig begäran om utträde som tidigare gjorts och inte återtagits.

Det införs också en möjlighet för Akademien att besluta att en ledamot som under två år inte aktivt deltagit i Akademiens arbete ska anses ha utträtt.

Denna möjlighet finns inte idag och bör därför inte ges tillbakaverkande kraft.

Det är nu angeläget att ett arbete inleds för att återskapa Akademiens förutsättningar att verka i sina viktiga uppgifter och återvinna sitt förtroende.

Carl Gustaf

Uttalande av Hans Majestät Konungen

”Jag har med stor oro följt utvecklingen i Svenska Akademien under den senaste tiden. Det är nu angeläget att ett arbete inleds för att återskapa Akademiens förutsättningar att verka i sina viktiga uppgifter och återvinna sitt förtroende. Det förtydligande som jag nu beslutat om kommer förhoppningsvis kunna bidra till detta.

Svenska Akademien åtnjuter en hög grad av oberoende. Det är nu Akademiens eget ansvar att vidta nödvändiga åtgärder. Intresset av att Svenska Akademiens bästa alltid sätts i förgrunden är en given utgångspunkt i det arbetet. För att klara detta kommer Akademien behöva arbetsro. Samtidigt kommer jag att som Svenska Akademiens Höge Beskyddare med stort intresse följa hur arbetet fortskrider och kommer i mån av behov att stödja detta.”