Innehavare av H.M. Konungens professur i miljövetenskap utsedd

Styrelsen för Stiftelsen Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö beslöt vid sitt sammanträde den 1 december under H.M. Konungens ordförandeskap att för år 2017/18 utse professor John Anderson, Loughborough University, England till den tjugoandre innehavaren av Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap.

Professor Anderson är professor i naturgeografi och paleolimnolog som genom noggrann analys av kiselalgers förekomst i bottensegment vill förstå hur sjöar påverkats och påverkas av olika miljöförändringar. Han har utvecklat analysen av kiselalger som indikatorer på en rad olika omvärldsfaktorer som t ex pH, näringstillgång och temperatur. Professor Andersons forskning angående sjöars utveckling på Grönland under de senaste 10 000 åren har stor betydelse för dagens forskning om sjöars betydelse som kolsänkor eller kolkällor.

Vid värdinstitutionen för ekologi, miljö och vetenskap vid Umeå universitet pågår en framgångsrik forskning om hur ett föränderligt klimat påverkar sjöars funktion, produktivitet, födovävs-, kol- och näringsdynamik.

Syftet med vistelsen är att utnyttja två kompletterande kompetensinriktningar; Anderssons sedimentstudier och Umeågruppens ekosystemstudier samt att jämföra skeenden i två klimatiskt skilda områden (sydvästra Grönland och Abisko).

» Läs mer om stiftelsen