Utdelning av stipendier ur Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö

Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö tillkom i samband med H.M. Konungens 50-årsdag.

Det skedde på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och Sveriges Industriförbund (nuv. Svenskt Näringsliv) med ändamål att främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald.

Stiftelsens styrelse har under H.M. Konungens ordförandeskap vid sitt sammanträde den 1 april beslutat dela ut följande stipendier. Hans Majestät Konungen kommer att dela ut stipendierna vid en mottagning på Kungl. Slottet den 7 maj.

Stipendier och bidrag 2015

Fil dr Bethanie Carney Almroth, Biologi och miljövetenskaper, Göteborgs universitet
”Effekter av mikroplaster på fisk”
Beslut: 85 000 kronor

Tekn dr Gustav Berggren, Institutionen för Kemi-Ångström, Uppsala universitet
”Mot bioteknologisk produktion av vätgas”
Beslut: 100 000 kronor

Fil dr Anne-Lie Blomström, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU, Uppsala
”Smittbärare orsakar nya hot mot svensk djurhållning”
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Romain Bordes, Institutionen för kemi, Chalmers Tekniska Högskola
”Bidrag till en hållbar textilindustri”
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Natalia Ferraz, Institutionen för Teknikvetenskaper, Uppsala universitet
”Förnybara, cellulosabaserade material för biomedicin och förpackningsindustri”
Beslut: 100 000 kronor

Fil dr Sandra Jämtgård, Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU, Umeå
”Organisk föda till gröda? Nya kunskaper om växters näringsupptag”
Beslut: 100 000 kronor

Fil dr Agnes Karlson, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, Stockholms universitet
”Vitmärlan – biologisk varningsklocka för Östersjöns bottenfauna?”
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Birgit Koehler, Institutionen för ekologi, genetik och limnologi, Uppsala universitet
”Solljus orsakar globala koldioxidutsläpp från sjöar”
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Eduardo Infantes Oanes, Institutionen för Biologi och Miljövetenskap- Kristineberg, Göteborgs universitet
”Hur bevaras och restaureras havsängar av ålgräs?”
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Martin Persson, Institutionen för energi och miljö, Chalmers Tekniska Högskola
”Handeln med jordbruksvaror – hot mot skogen, klimatet och biologisk mångfald?”
Beslut: 100 000 kronor

Tekn dr Linda Schenk, Institutionen för filosofi och historia, Kungliga Tekniska Högskolan
”Bättre miljöriskbedömningar av kemikalier för att skydda biologisk mångfald”
Beslut: 85 000 kronor

Tekn dr Niclas Svensson, Institutionen för Ekonomisk och Industriell Utveckling, Linköpings universitet
”Varför en ny gruva när metallerna redan finns i deponier och soptippar?”
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Marcus Wallin, Institutionen för ekologi, genetik och limnologi, Uppsala universitet
”Hur mycket koldioxid släpper våra älvar ut?”
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Pierre De Wit, Institutionen för Biologi och Miljövetenskap, Göteborgs universitet
”Varför klarar inte odlade ostron havsförsurning?”
Beslut: 85 000 kronor

Läs mer om H.M. Konungens 50-årsfond

Till toppen