Utdelning av stipendier ur Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö

Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö tillkom i samband med H.M. Konungens 50-årsdag.

Det skedde på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och Sveriges Industriförbund (nuvarande Svenskt Näringsliv) med ändamål att främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald.

Hans Majestät Konungen kommer att dela ut stipendierna vid en mottagning på Kungl. Slottet den 27 maj.

Stiftelsens styrelse har under H.M. Konungens ordförandeskap vid sitt sammanträde den 18 mars beslutat dela ut följande stipendier:

Stipendier och bidrag 2013

Fil dr Cecilia Akselsson, Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, Lunds Universitet
"Ett miljövänligt och långsiktigt hållbart bruk av Sveriges skogar"
Beslut: 85.000 kronor

Fil dr Petter Axelsson, Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU
"Hur kan granens genetik användas för att uppnå skogliga miljömål?"
Beslut: 85.000 kronor

Fil dr Martin Berggren, Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, Lunds universitet
"Transport av lösta växtrester från land till hav; konsekvenser för Östersjön"
Beslut: 100.000 kronor

Fil dr Hugo de Boer, Institutionen för organismbiologi, Uppsala universitet
"DNA-baserad identifiering av hotade växter i internationell handel"
Beslut: 100.000 kronor

Fil Dr Andrea Garcia Bravo, Institutionen för ekologi och genetik, Uppsala universitet
"Kvicksilvermetylering i våra sötvatten"
Beslut: 85.000 kronor

Tekn dr Per Eklund, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Linköpings universitet
"Nya tunnfilmsmaterial för miljövänlig energiåtervinning av spillvärme"
Beslut: 100.000 kronor

Fil dr Mari Jönsson, ArtDatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala
"Allmänhetens observationer av hotade växter"
Beslut: 85.000 kronor

Tekn dr Henrik Leion, Institutionen för kemi och bioteknik, Chalmers tekniska Högskola
"Effektivare förbränning"
Beslut: 85.000 kronor

Fil dr Jürg Logue, Akvatisk Ekologi, Lunds universitet
"Vad händer med terrestert organiskt material i akvatiska system?"
Beslut: 85.000 kronor

Fil dr Swantje Löbel, Avdelningen för växtekologi och evolution, Uppsala universitet
"Effekter av skogsbruk på trädlevande mossors och lavars framtida förekomst och mångfald"
Beslut: 85.000 kronor

Fil dr Anna Martinelli, Institutionen för kemi och bioteknik, Chalmers Tekniska Högskola
"Nya elektrolyter för nästa generations bränsleceller"
Beslut: 85.000 kronor

Fil dr Kasper Moth-Poulsen, Institutionen för kemi och bioteknik, Chalmers Tekniska Högskola
"Termisk lagring av solenergi i molekylära system"
Beslut: 85.000 kronor

Fil dr Dilip Govind Raut, Kemiska institutionen, Umeå universitet
"Joniska vätskor för framtidens gröna textilier"
Beslut: 85.000 kronor

Fil dr Linda Sandström, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Luleå
Tekniska universitet och Kemiska institutionen, Umeå universitet
"Zeolitmembran med höga flöden för effektiv produktion av biobränslen"
Beslut: 85.000 kronor

Fil dr Maren Wellenreuther, Biologiska institutionen, Lunds universitet
"Den genetiska arkitekturen bakom evolutionen av ekologiska anpassningar"
Beslut: 85.000 kronor

Fil dr Friederike Ziegler, Institutionen för marin ekologi, Göteborgs universitet och SIK — Institutet för livsmedel och bioteknik
"Miljömärkning av fisk och skaldjur"
Beslut: 85.000 kronor

Läs mer om H.M. Konungens 50-årsfond