Kommentar med anledning av riksdagsbeslut

Om samarbete med regering och riksdag:

Vi är angelägna om att i alla frågor som rör hovets verksamhet verka i samarbete med riksdag och regering.

2006 överenskoms med regeringen att redovisningen skall ske på det sätt som redovisas i verksamhetsberättelsen. Denna överenskommelse bekräftades också av riksdagen och konstitutionsutskottet.

Vi mycket är angelägna om att de åtgärder vi vidtar avseende vår offentliga redovisning baseras på en överenskommelse med regeringen.

Regeringen har varit nöjd med vårt sätt att redovisa och har konstaterat i budgetpropositionen att "verksamhetsberättelsen ger en bra överblick över de aktiviteter och åtgärder som vidtagits för anslagsmedlen".

Om redovisningen idag:

Vi redovisar idag hur kostnaderna på hovstaten fördelas mellan de olika ämbetena samt ytterligare en rad nyckeltal. Bland annat framgår att mer än 70% av kostnaderna är personalkostnader. Vårt sätt att redovisa har prövats flera gånger sedan 2005 av konstitutionsutskottet utan att de då funnit anledning att förändra den tidigare uppgörelsen.

Om riksdagens beslut:

Vi har noterat önskemålet och från Kungliga hovstaternas sida är vi självklart tillgängliga för en diskussion. Vi har redan idag en bra och konstruktiv dialog med Finansdepartementet i frågan och ser fram emot fortsatta samtal.

Om vilka förändringar det kan innebära:

Vi skall utgå från regeringens och riksdagens uppdrag samt deras förslag och önskemål. Sedan kan vi med dem diskutera vilka förändringar det skulle kunna innebära.

Till toppen