15 stipendiater får dela på 1 330 000 kronor från Kungens 50-års fond

Torsdagen den 19 maj delar H.M. Konungen ut 1 330 000 kronor till 15 personer som genom forskning, teknisk utveckling eller företagande bidrar till en uthållig användning av naturresurserna och bevarande av den biologiska mångfalden.

Stipendierna kommer att delas ut av Hans Majestät Konungen vid en mottagning på Kungl. Slottet den 19 maj.

Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond skapades i samband med Kungens 50 års dag på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och Sveriges Industriförbund (nuvarande Svenskt Näringsliv).

Stiftelsens styrelse har under H M Konungens ordförandeskap vid sitt sammanträde
beslutat dela ut 15 stipendier och bidrag för 2011:

1. Tekn dr Lale Andreas, Institutionen för Samhällsbyggnad och naturresurser, Luleå tekniska universitet
"Nyttiggörande av askor i hållbara konstruktioner"
Beslut: 85 000 kronor

2. Fil dr Karl-Olof Bergman, Institutionen för Fysik, Kemi och Biologi, Linköpings universitet
"Naturvårdsbiologi i eklandskapet"
Beslut: 85 000 kronor

3. Tekn dr Fredrik Engström, Institutionen för Tillämpad kemi och Geovetenskap Luleå tekniska universitet
"Miljövänlig användning av slagger från stålindustrin"
Beslut: 85 000 kronor

4. Fil dr Jonas Gurell, Swerea KIMAB, Drottning Kristinas väg 48, Stockholm
"Utvecklandet av ett laserbaserat sorteringssystem för effektiv metallåtervinning"
Beslut: 85 000 kronor

5. Fil dr Olof Hellgren, Biologiska institutionen, Lunds universitet, Ekologihuset
"Genuttryck i blodet hos fåglar infekterade med malaria"
Beslut: 100 000 kronor

6. Agr dr Magdalena Höök Presto, Institutionen för Husdjurens Utfodring och Vård, SLU, Uppsala
"Nya lösningar för den ekologiska grisproduktionen"
Beslut: 85 000 kronor

7. Fil dr Torbjörn Josefsson, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå Universitet
"Från naturskog till kulturskog — konsekvenser för skogsnaturvård och biologisk mångfald"
Beslut: 85 000 kronor

8. Fil dr Maria Jönsson. Institutionen för organismbiologi, Uppsala universitet
"Fiskgälen som känsligt målorgan för miljögifter"
Beslut: 85 000 kronor

9. Fil dr Karin Norén, Zoologiska institutionen, Stockholms universitet
"Effekt av invandring i en inavlad fjällrävspopulation"
Beslut: 85 000 kronor

10. Fil dr Anna Norman Haldén, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU, Uppsala
"Djurproduktionens inverkan på Östersjöns föroreningsbelastning"
Beslut: 85 000 kronor

11. Fil dr Johannes Rousk, Mikrobiologisk Ekologi, Lunds universitet
"Svamp eller bakterier som nedbrytare: Betydelse för kolets kretslopp och bindning av kol i marken"
Beslut: 110 000 kronor

12. Fil dr Maj Rundlöf, Biologiska institutionen, Lunds universitet
"Pollinering i en föränderlig miljö"
Beslut: 85 000 kronor

13. Fil dr Tanja Slotte, Institutionen för ekologi och genetik, Uppsala universitet
"Effekter av klimatförändringar på en fjällväxt i Skandinavien"
Beslut: 85 000 kronor

14. Fil dr Johan Stål, IVL Svenska Miljöinstitutet, Göteborg
"Havens biologiska mångfald, fiske och ekosystemtjänster"
Beslut: 85 000 kronor

15. Fil dr Robin Svensson, Institutionen för Marin ekologi, Tjärnö, Göteborgs universitet, Strömstad
"Ekologiska störningars betydelse för skötsel av naturreservat och nationalparker"
Beslut: 100 000 kronor