Skifteskonselj och riksmötets öppnande 2022

I H.M. Konungens konstitutionella uppgifter ingår att varje år öppna riksmötet samt att vara ordförande vid de konseljer under vilka en ny regering tillträder. Tisdagen den 18 oktober tillträder en ny regering i konselj under Kungens ordförandeskap.

Konseljsalen på Kungl. Slottet.

Konseljsalen på Kungl. Slottet. Foto: SPA

Skifteskonselj

När riksdagen har godkänt ett förslag om ny statsminister, ska han eller hon så snart det kan ske anmäla de övriga statsråden för riksdagen. Därefter äger regeringsskifte rum vid en särskild konselj inför statschefen eller, om statschefen har förhinder, inför talmannen.

6 kap. 6 §, regeringsformen

Måndagen den 17 oktober röstade riksdagen för talman Andreas Norléns förslag att utse Ulf Kristersson till statsminister. När en ny regering ska tillträda sker det formella regeringsskiftet under en konselj under H.M. Konungens ordförandeskap. Konseljerna hålls i Konseljsalen på Kungl. Slottet. Förutom den tillträdande regeringen närvarar även H.K.H. Kronprinsessan och riksdagens talman vid skifteskonseljerna.

Riksmötets öppnande

Riksdagen ska senast på riksmötets tredje dag hålla ett särskilt sammanträde för riksmötets öppnande. Statschefen förklarar på talmannens begäran riksmötet öppnat.

3 kap. 6 §, riksdagsordningen

Den 27 september samlades riksdagens ledamöter i riksdagens kammare för riksmötets öppnande.

Under ceremonin höll Kungen ett tal varefter han, på begäran av talmannen, förklarade det nya riksmötet öppnat. Riksmötet pågår under riksdagens arbetsår, som börjar i mitten av september och pågår till dess nästa riksmöte börjar i september året därpå. Efter ett val börjar riksmötet femton dagar efter valet.

Till toppen