Kronprinsessan vid Samtal om vatten

Torsdagen den 22 mars närvarade Kronprinsessan vid Samtal om vatten på Teater Pero i Stockholm. Samtalet arrangerades av WaterAid med anledning av Världsvattendagen.

Kronprinsessan i samtal med WaterAids företrädare.

Kronprinsessan i samtal med WaterAids företrädare. Foto: Magnus Frödeberg

Samtal om vatten inleddes med att Cecilia Chatterjee-Martinsen, general­sekreterare WaterAid Sverige, hälsade alla välkomna. Därefter ledde Chatterjee-Martinsen samtalet om vatten där Jan Eliasson, fd vice generalsekreterare i FN samt ambassadör för WaterAid, Bethlehem Mengistu, landschef för WaterAid Etiopien och Sofia Helin, skådespelare och ambassadör för WaterAid, deltog.

Kronprinsessan välkomnas till Teater Pero av WaterAids ordförande Tobias Krantz.

Kronprinsessan välkomnas till Teater Pero av WaterAids ordförande Tobias Krantz. Foto: Magnus Frödeberg

Under samtalet gav talarna olika perspektiv på hur rent vatten är en förutsättning för att bekämpa fattigdom, stärka kvinnors rättigheter samt ge barn möjlighet att gå i skolan.

Kronprinsessan tillsammans med Tobias Krantz, Sofia Helin, Bethlehem Mengistu, Jan Eliasson och Cecilia Chatterjee-Martinsen.

Kronprinsessan tillsammans med Tobias Krantz, Sofia Helin, Bethlehem Mengistu, Jan Eliasson och Cecilia Chatterjee-Martinsen. Foto: Magnus Frödeberg

I samband med Världsvattendagen släppte WaterAid sin globala rapport ”The Water Gap – The State of the World's Water 2018”. I rapporten framgår att 844 miljoner män­niskor i dag saknar till­gång till rent vat­ten och att 60 pro­cent av jor­dens be­folkn­ing bor i om­rå­den där det råder vat­ten­brist. Rapporten visar också vilka länder i världen som drab­bas värst av den glob­ala vat­tenkrisen. Med 163 miljoner män­niskor utan rent vat­ten är In­dien det land i världen där flest sak­nar rent vat­ten. Räk­nat på an­del av be­folknin­gen är vat­tenkrisen värst i afrikan­ska län­der söder om Sa­hara.

WaterAid

WaterAid är en internationell oberoende organisation som jobbar för att förändra människors liv genom att förbättra tillgången till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen.

Wa­t­erAid förän­drar varje år miljoner män­niskors liv genom ökad till­gång till rent vat­ten, san­itet och hy­gien i nå­gra av världens fat­ti­gaste samhällen. Vi samar­be­tar med lokala part­ners för håll­bara och långsik­tiga lös­ningar, och påverkar beslutsfattare glob­alt och na­tionellt att öka pri­or­i­teringar och in­satser för dessa grundläg­gande be­hov.

Kro­n­prins­es­san är sedan 2011 besky­d­dare för Wa­t­erAid. I sin roll som besky­d­dare har Kro­n­prins­es­san delt­agit vid olika even­e­mang arranger­ade av Wa­t­erAid samt besökt Wa­t­erAids ar­bete i Tan­za­nia.